Curriculum Area Manager (Independent Living Skills)

The Faculty of Specialist Vocational Training within Pembrokeshire College is looking for an inspiring Curriculum Area Manager to manage all aspects of its Independent Living Skills provision.  The successful candidate must be familiar with the four pillars under which the specialist curriculum is delivered, together with the cross-cutting themes of Literacy/Communication, Numeracy, Digital Literacy and the Welsh language. 

A significant part of this role will involve the project management of current and future ILS vocational and curriculum projects.

The curriculum is delivered on a number of sites away from the main campus and there will be a requirement to manage this off-site provision as part of the job role.

Salary Details:        Scale MS1– MS6 (£41,919 - £48,770 pro rata)

Contract Type:        Salaried (Management) - Permanent               

Hours of work:        Full time -   37 hours per week   

Holiday Entitlement: 37 days plus statutory bank holidays & College efficiency closures (per annum)

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2015 all FE Lecturers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.  All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date: Midnight, Sunday 22nd August 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Mae'r Gyfadran Hyfforddiant Galwedigaethol Arbenigol yng Ngholeg Sir Benfro yn chwilio am Reolwr Maes Cwricwlwm ysbrydoledig i reoli pob agwedd ar ei ddarpariaeth Sgiliau Byw'n Annibynnol. Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn gyfarwydd â'r pedair colofn y mae’r cwricwlwm arbenigol yn cael ei gyflwyno o danynt, ynghyd â themâu trawsbynciol Llythrennedd/Cyfathrebu, Rhifedd, Llythrennedd Digidol a'r Gymraeg.

Bydd rhan sylweddol o'r rôl hon yn cynnwys rheoli prosiectau galwedigaethol a chwricwlwm ILS cyfredol ac yn y dyfodol.

Cyflwynir y cwricwlwm ar nifer o safleoedd oddi ar y prif gampws a bydd yn ofynnol rheoli'r ddarpariaeth hon oddi ar y safle fel rhan o’r swydd.

Rheolwr Maes Cwricwlwm (Sgiliau Byw'n Annibynnol)

Manylion Cyflog:     Graddfa MS1– MS6 (£41,919 - £48,770 pro rata)

Math o Gontract:     Cyflogedig (Rheoli) - Parhaol

Oriau gwaith:           Llawn amser - 37 awr yr wythnos

Hawl Gwyliau:         37 diwrnod ynghyd â gwyliau banc statudol a diwrnodau cau’r Coleg er  effeithlonrwydd (y flwyddyn)

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2015, mae gofyn i bob darlithydd AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Sul 22 Awst 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk