Curriculum Area Manager (Construction)

Pembrokeshire College is looking for an inspiring individual to manage all aspects of Further Education, Higher Education and commercial activity within the Construction department comprising of the following disciplines;  Plumbing, Carpentry, Brickwork and Electrical Installation.

Salary Details:       Scale MS1– MS6 (£41,919 - £48,770 pro rata) 

Contract Type:       Salaried (Management) - Permanent     

Hours of work:       Full time -   37 hours per week                          

Holiday Entitlement: 
37 days plus statutory bank holidays & College efficiency closures (per annum)

Qualifications:
Qualified to Degree Level (or equivalent) in a relevant discipline, together with a recognised teaching qualification. If not held, you will be supported to undertake and achieve a recognised management qualification during employment.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2015 all FE Lecturers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.  All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date: Midnight, Sunday 22nd August 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Rheolwr Maes Cwricwlwm  (Adeiladu)

Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am unigolyn ysbrydoledig i reoli pob agwedd ar Addysg Bellach, Addysg Uwch a gweithgaredd masnachol yn yr adran Adeiladu sy'n cynnwys y disgyblaethau canlynol; Plymio, Gwaith Saer, Gwaith Brics a Gosod Trydanol.

Manylion Cyflog:       Graddfa MS1– MS6 (£41,919 - £48,770 pro rata)

Math o Gontract:      Cyflogedig (Rheoli) - Parhaol

Oriau gwaith:            Llawn-amser - 37 awr yr wythnos

Hawl Gwyliau:
37 diwrnod ynghyd â gwyliau banc statudol a diwrnodau cau’r coleg er effeithlonrwydd (y flwyddyn)

Cymwysterau:
Cymwys i Lefel Gradd (neu gyfwerth) mewn disgyblaeth berthnasol, ynghyd â chymhwyster addysgu cydnabyddedig.  Os heb cymhwyster felly, byddwch yn cael eich cefnogi i gyflawni cymhwyster rheoli cydnabyddedig yn ystod cyflogaeth.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2015, mae gofyn i bob darlithydd AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Sul 22 Awst 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk