Work Based Learning Contract and Compliance Manager

Pembrokeshire College has an exciting opportunity for a Work based Learning Contract and Compliance Manager to manage the Work Based Learning Management Information Team.  The person will have the responsibility for the contract compliance and data management and will work with the relevant Curriculum Heads and WBL managers to ensure the contract is adhered to.

Salary Details:  Scale: MS 1-4  Currently £41,919—£46,030 per annum

Hours of Work: Full-time, 37 hours worked over 5 days

Contract Type: Salaried (Management) – Permanent

Holiday Entitlement: 37 days plus statutory bank holidays & College efficiency closures (per annum)

Qualifications:       
You will hold a minimum level 4/5 qualification in a relevant discipline.  It is desirable to hold a relevant professional management qualification and/or Assessor Awards.

It is essential that the successful candidate will have:

· Excellent knowledge of Work Based Learning in Wales, including Funding, networks and Welsh Government strategic priorities

. Experience of budget management and working to budgetary and financial deadlines and targets. 

· Experience of project management and delivery to target

It is desirable that the successful candidate will have:

· Experience of managing and leading contracts and/or Work Based learning Teams.

· Be proficient in the use of the Microsoft suite of applications including Excel and have excellent people management skills.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:   Midnight, Sunday 22nd August 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Rheolwr Contract a Chydymffurfiaeth Dysgu Seiliedig ar Waith

Mae gan Goleg Sir Benfro gyfle cyffrous ar gyfer Rheolwr Contract a  Chydymffurfiaeth Dysgu Seiliedig ar Waith i reoli'r Tîm Gwybodaeth Rheoli Dysgu Seiliedig ar Waith. Bydd yr unigolyn yn gyfrifol am gydymffurfio â'r contract a rheoli data a bydd yn gweithio gyda'r Penaethiaid Cwricwlwm a rheolwyr DSW perthnasol i sicrhau y cedwir at y contract.

Manylion Cyflog: Graddfa:
MS 1-4 £41,919— £46,030 y flwyddyn ar hyn o bryd

Oriau Gwaith:   Llawn amser, 37 awr yn gweithio dros 5 diwrnod

Math o Gontract: Cyflogedig (Rheolaeth) - Parhaol

Hawl Gwyliau:
37 diwrnod ynghyd â gwyliau banc statudol a diwrnodau cau’r coleg ar gyfer effeithlonrwydd (y flwyddyn)

Cymwysterau:
Bydd gennych gymhwyster lefel 4/5 o leiaf mewn disgyblaeth berthnasol. Mae'n ddymunol meddu ar gymhwyster rheoli proffesiynol perthnasol a/neu Ddyfarniadau Asesydd.

Mae'n hanfodol y bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus:

· Gwybodaeth ragorol o Ddysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru, gan gynnwys cyllid, rhwydweithiau a blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru

· Profiad o reoli cyllideb a gweithio i derfynau amser a thargedau cyllidebol ac ariannol.

· Profiad o reoli a chyflawni prosiectau yn unol â'r targed

Mae'n ddymunol y bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus:

· Profiad o reoli ac arwain contractau a/neu Dimau Dysgu Seiliedig ar Waith.

· Bod yn hyfedr wrth ddefnyddio cyfres Microsoft o gymwysiadau gan gynnwys Excel a bod â sgiliau rheoli pobl rhagorol.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn enwedig gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Sul 22 Awst 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk