Lecturer in Computing

Unqualified: £21,135 - £24,943 per annum

Qualified: £26,910 - £41,597 per annum

We have an exciting opportunity to join our passionate and enthusiastic Curriculum team at Bridgend College. As a Lecturer in Computing, you will have a clear understanding of IT qualification standards in FE and HE to plan, develop, evaluate and deliver the curriculum content of learning programmes effectively and efficiently.

A proven background in either software development, cyber security or games development is essential, along with strong industry links in the computing sector. Experience of working within a cloud platform is also desirable, preferably in Amazon Web Services although Google Cloud Platform or Microsoft Azure are acceptable.

If you feel you could contribute to the teaching and learning within this field, we want to hear from you! For more information, click on the job information pack

Closing date for applications: 11th August 2021

Date of interview: 19th August 2021

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required.

Please note there may be a requirement for a second stage interview or assessment.

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students. We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults. The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council. 

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities. 

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Darlithydd Cyfrifiadura

(Llawnamser, parhaol) 

Digymhwyster£21,135 - £24,943 y flwyddyn
Cymwysedig: £26,910 - £41,597 y flwyddyn

Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â'n tîm cwricwlwm angerddol a brwdfrydig yng Ngholeg Penybont. Fel Darlithydd Cyfrifiadura, byddwch yn cynllunio, yn datblygu, yn gwerthuso ac yn cyflwyno cynnwys cwricwlwm yn effeithiol ac yn effeithlon.

Mae cefndir profedig mewn datblygu meddalwedd, seiberddiogelwch neu ddylunio gemau yn hanfodol, ynghyd â chysylltiadau â’r sector cyfrifiadura. Mae profiad o weithio gyda phlatfform cwmwl hefyd yn ddymunol, yn ddelfrydol mewn Amazon Web Services, ond mae Microsoft Azure neu Google Cloud Platform yn dderbyniol.

Os ydych yn credu y gallech gyfrannu at yr addysgu a'r dysgu yn y maes hwn, rydym am glywed wrthoch chi! Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn gwybodaeth swydd.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 11 Awst 2021

Dyddiad y cyfweliad: 19 Awst 2021

Noder: Caiff cyfweliadau eu cynnal o bell drwy fideo gynadledda, felly bydd angen mynediad at gyfrifiadur/dyfais sydd â gwe-gamera.

Noder: Efallai y bydd angen asesiad neu gyfweliad ail gam.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses drylwyr i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus. Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Athro Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg. 

Mae Coleg Penybont yn Gyflogwr Hyderus o Ran Anabledd achrededig, ac fel rhan o hyn rydym yn ymrwymo i roi cyfweliad i bob ymgeisydd anabl sy’n bodloni’r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, ac i’w hystyried ar sail eu medrusrwydd.