Supported Internship Tutor/Assessor

Full Time and Fixed Term until 31st August 2022

Salary Dependent on Qualifications:
No TAQA:   Scale 5 (£23,436 to £25,731 per annum)

TAQA no PGCE: Scale 6 to SO1 (£26,574 - £31,468 per annum)

TAQA and PGCE: SO2 to PO2 (£32,421 - £37,017 per annum)

An exciting opportunity has arisen at Bridgend College. If you feel you could contribute to this supportive team, we want to hear from you!

Job Purpose: To deliver an innovative and fully immersive employment programme for entry level learners with additional learning needs (ALN). To use the Project Search delivery model to deliver a work skills curriculum programme wholly within a local employer.
In this role you will plan, deliver and assess a work-based person centred employability curriculum programme to learners on a Supported Internship (Project Search). You will deliver and assess underpinning knowledge and skills required to enable learners to access vocational competencies within the workplace based on vocational skills profiling.

You will have experience of working with young people with additional learning needs, and experience of delivering practical training and support to learners. You will have a relevant degree (or equivalent) and an ALN/SEN qualification is desirable.

Based in Princess of Wales Hospital, Bridgend

Job Information Pack

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Tiwtor/Asesydd - Interniaeth â chymorth 

Llawn amser am gyfnod penodol tan 31 Awst 2022

Cyflog yn dibynnu ar gymhwyster:

Dim TAQA: Graddfa 5 (£23,436 to £25,731y flwyddyn)

TAQA dim TAR: Graddfa 6 i SO1 (£26,574 - £31,468 y flwyddyn)

TAQA a TAR: SO2 i PO2 (£32,421 - £37,017 y flwyddyn)

Mae cyfle cyffrous wedi codi yng Ngholeg Penybont. Os ydych chi’n teimlo y gallwch chi gyfrannu i’r tim cefnogol hwn, hoffem glywed gennych!

Diben y Swydd: Cyflwyno rhaglen gyflogaeth arloesol a throchi’n llwyr ar gyfer dysgwyr lefel mynediad gydag anghenion dysgu ychwanegol (ADY). Defnyddio’r model cyflenwi Chwilio Prosiect i gyflwyno rhaglen cwricwlwm sgiliau gwaith yn llwyr o fewn cyflogwr lleol.

Yn y rôl hon byddwch yn cynllunio, yn cyflwyno ac yn asesu rhaglen gwricwlwm cyflogadwyedd bobl-ganolog seiliedig ar waith i ddysgwyr sydd ar Interniaeth â Chymorth (Project Search). Byddwch yn darparu ac yn asesu sgiliau a gwybodaeth sylfaenol angenrheidiol i alluogi dysgwyr i gyrchu cymwyseddau galwedigaethol yn y gweithle ar sail proffilio sgiliau galwedigaethol.

Bydd gennych brofiad o weithio gyda phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, a phrofiad o gyflwyno hyfforddiant a chymorth ymarferol i ddysgwyr. Bydd gradd berthnasol (neu gyfwerth) gennych, ac mae cymhwyster ADY/AAA yn ddymunol.

Lleoliad: Princess of Wales Hospital, Pen-y-bont

Pecyn Gwybodaeth Swydd