Bilingual Development Support Tutor (Work Based Learning Health & Childcare)

Pembrokeshire College is currently seeking to appoint an enthusiastic and proactive Bilingual Development Support Tutor with proficient Welsh language skills, to work within the Work Based Learning Health and Childcare Department.  This is a new post which has been funded by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol Grant which aims to support learners to study through the medium of Welsh and develop learners’ Welsh language skills.

Salary Details:     
Scale BS18 - 25 BAR 26 - 29
Currently £21,189 - £25,534 BAR £26,366 - £29,295 pro rata

Hours of Work:  
0.8 FTE - 30 hours per week
(to be worked over 4 days per week)

Contract Type:   Salaried - fixed term to 30 June 2022 (project funded)

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Sunday 5th September 202

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Tiwtor Cymorth Datblygu Dwyieithrwydd

(Dysgu Seiliedig ar Waith Iechyd a Gofal Plant)

Ar hyn o bryd mae Coleg Sir Benfro yn ceisio penodi Tiwtor Cymorth Datblygu Dwyieithrwydd brwdfrydig a rhagweithiol sydd â sgiliau iaith Cymraeg hyfedr, i weithio yn yr Adran Iechyd a Gofal Plant Dysgu Seiliedig ar Waith. Mae hon yn swydd newydd sydd wedi’i hariannu gan Grant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sydd â’r nod o gynorthwyo dysgwyr i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg a datblygu sgiliau Cymraeg dysgwyr.

Manylion Cyflog:  
Graddfa BS18 - 25 BAR 26 - 29
 Ar hyn o bryd £21,189 - £25,534 BAR £26,366  - £29,295 pro rata

Oriau Gwaith:  
0.8 Cyfwerth â Llawn-amser (FTE) - 30 awr yr wythnos
(i'w weithio dros 4 diwrnod yr wythnos)

Math o Gontract:  
Cyflogedig - cyfnod penodol hyd at 30 Mehefin 2022 (wedi'i ariannu gan y prosiect)

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2016, mae gofyn i bob Gweithiwr Cefnogi AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn enwedig gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau:  Hanner nos, Nos Sul 5 Medi 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk