Lecturers within Skills (Maths)

Pembrokeshire College is looking for motivated and inspiring individuals to join our current Skills team delivering English and Maths from September 2021.  Due to additional provision and long term members of staff retiring, we have full-time and part-time opportunities available within both subject areas.

Salary Details:   
Scale MG1 - UP1 (£26,911 - £38,680 pro rata) equivalent of £23.87 - £34.33 per hour.  Opportunity to progress onto a further scale
UP2-UP3 (£40,114 - £41,598 pro rata) equivalent of equivalent of £35.59 - £36.91 per hour
Please note, the hourly rates stipulated above applies to the part-time
variable hours contract only

Contract Type: 
Permanent & Fixed Term positions available
Please note, fixed term positions will initially extend to 30 June 2022               (This is due to the need to review additional provision that has been put in place for the academic year 2021/22)

Hours of work:  Full-time (37 hours per week / 835 annual teaching hours)
Part-time (variable hours up to 37 hours per week)
Candidates will be required to stipulate whether they are interested in
full-time or part-time hours.  For candidates interested in part-time hours only, please indicate the number of hours you are available on your application form.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2015 all FE Lecturers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Tuesday 31st August 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Darlithwyr Sgiliau (Mathemateg)

Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am unigolion llawn cymhelliant ac ysbrydoledig i ymuno â'n tîm Sgiliau presennol sy'n addysgu Saesneg a Mathemateg o fis Medi 2021. Oherwydd darpariaeth ychwanegol ac aelodau staff tymor hir yn ymddeol, mae gennym gyfleoedd llawn-amser a rhan-amser ar gael yn y ddau faes pwnc.

Manylion Cyflog:
Graddfa MG1 - UP1 (£26,911 - £38,680 pro rata)
Cyfwerth â £23.87 - £34.33 yr awr
Cyfle i symud ymlaen ar raddfa bellach
UP2-UP3 (£40,114 - £41,598 pro rata)
Cyfwerth â £35.59 - £36.91 yr awr
Sylwch, mae'r cyfraddau fesul awr a nodir uchod yn berthnasol i'r contract oriau amrywiol rhan-amser yn unig

Math o Gontract:   
Swyddi Parhaol a Chyfnodau Penodol ar gael
Sylwch, bydd swyddi cyfnod penodol tan 30 Mehefin 2022 i ddechrau  (Mae hyn oherwydd yr angen i adolygu darpariaeth ychwanegol sydd wedi'i rhoi ar waith ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021/22)

Oriau gwaith:
Llawn-amser (37 awr yr wythnos/835 o oriau addysgu blynyddol)
Rhan-amser (oriau amrywiol hyd at 37 awr yr wythnos)
Bydd gofyn i ymgeiswyr nodi a oes ganddynt ddiddordeb mewn oriau llawn-amser neu ran-amser. Ar gyfer ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn oriau rhan-amser yn unig, nodwch nifer yr oriau rydych chi ar gael ar eich ffurflen gais.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2015, mae gofyn i bob darlithydd AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn enwedig gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Hanner nos, Nos Fawrth 31ain Awst 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk