Gower College Swansea

Tutor Assessor Plumbing ACS Gas

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£24,917.00 - £27,422.00 per annum
Posted
28 Jul 2021
Closes
09 Aug 2021
Ref
JUL20210364
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: PlumbingACSGasTutorAssessor-JDPS-July2021.docx

Due to expansion of the Construction learning area, exciting opportunities have arisen for suitably qualified established Plumbers to join a highly motivated and committed team. You will be engaged in assessing and tutoring learners within the Building Services/ Plumbing/Heating/Gas Installation and Renewable technology sectors.

With an up to date knowledge of the industry and possessing a Level 3 or equivalent qualification in Gas installation and maintenance or a related subject, you will possess a current ACS Gas certificate as a minimum. You will also ideally possess or be willing to work towards a TAQA/V1 award.

You will be able to support, motivate and inspire students and adopt a flexible and professional approach. Our programmes include Domestic and Commercial Natural Gas, Liquid Petroleum Gas, Water Regulations, Vented and Unvented Hot Water Systems and Energy Efficiency in Domestic Dwellings, to enable industry to undertake work within the relevant Competent Persons Schemes.

Ideally we are seeking to appoint one candidate who has Level 4 Welsh language skills. 

This is a permanent full time position but we would also welcome applications from candidates who are seeking to work part time. We offer an attractive benefits package including LGPS pension scheme and generous holiday entitlement.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

Tiwtor Asesydd Plymwaith Nwy ACS

Reference: JUL20213827

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: PlumbingACSgasTutorAssessor-JDPS(CYM).docx

Wrth i’n maes ddysgu Adeiladu ehangu, mae cyfleoedd cyffrous wedi codi i Blymwyr cymwysedig â chymwysterau addas ymuno â thîm ymroddedig iawn. Byddwch yn asesu ac yn tiwtora dysgwyr y sectorau Gwasanaethau Adeiladu/Plymio/Gwresogi/Gosod Nwy a Thechnoleg Adnewyddadwy.

Bydd gennych wybodaeth gyfredol am y diwydiant, cymhwyster Lefel 3 (neu gyfwerth) mewn gosod, cynnal a chadw Nwy neu bwnc cysylltiedig. Bydd hefyd gennych dystysgrif Nwy ACS ac, yn ddelfrydol byddwch yn meddu ar ddyfarniad TAQA/V1, neu’n barod i sicrhau dyfarniad o’r fath.

Byddwch yn medru cefnogi, ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr ac yn mabwysiadu dull hyblyg a phroffesiynol. Mae ein rhaglenni yn cynnwys Nwy Domestig a Masnachol, Nwy Petroliwm Hylif, Systemau Dwr Poeth wedi’u Hawyru (a heb eu hawyru) ac Effeithlonrwydd Ynni mewn Cartrefi, a byddwch yn galluogi’r diwydiant i ymgymryd â gwaith o fewn y Cynlluniau Pobl Cymwys perthnasol.

Yn ddelfrydol, rydym am benodi un ymgeisydd sydd â sgiliau Cymraeg Lefel 4. 

Mae hon yn swydd amser llawn a pharhaol, ond rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n dymuno gweithio’n rhan-amser. Rydym yn cynnig pecyn buddion deniadol, gan gynnwys cynllun pensiwn LGPS a gwyliau blynyddol hael.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

 

Similar jobs

Similar jobs