Apprentice Technician - Agriculture

2 Years, Full Time - Fixed Term:

Year 1 - £12,000 per annum

Year 2 - National Minimum Wage

The Opportunity

We believe that every person has a chance to be the best they can be for themselves and the best they can be for others. Bridgend College offers you a unique opportunity to work and learn within an environment where individuals can be inspired and be all they can be. 

Currently, our new state of the art STEAM Academy is under construction on our Pencoed Campus, with completion due for the next academic year in September 2021. This exciting new building will accommodate teaching, learning and support facilities for Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. We are also welcoming the construction of a new Landbased centre later in 2021 to further enhance the experience of our staff and learners. 

The Academy will be a flagship for showcasing 21st century teaching and learning, bringing economic and cultural growth to the Bridgend County Borough area. This is in line with a bid to develop further employment and training opportunities in the region, in keeping with Welsh Government’s strategic priorities.

The Apprentice Technician in Agriculture role involves working with various staff and technicians, in the areas you will undertake activities in order to support the learning of students and gain skills in multiple disciplines. You will be supported and developed to proceed through a Level 2 Agriculture apprenticeship and will be supported through academic study up to Level 2 qualification within the college for up to two years.

About You

You will work with teaching staff across the Agriculture curriculum to prepare equipment and/or facilities for teaching and help maintain and care for livestock, equipment and tools. You will also consistently maintain a safe working environment in all areas in which you work. Alongside this, you will be working towards your NVQ, completing all the required academic study, with support from lecturers and colleagues. You will be released from your role 1 day a week to attend College to support your apprenticeship.

The ideal candidate will have at least 2 GCSEs at grade D or above, alongside a Level 1 or Level 2 diploma in a landbased subject. You will also be willing to work towards higher qualifications and possess good verbal communication and listening skills.

For more information, click on the job information pack below: 

Job Information Pack

Closing Date: 11/08/2021

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required.

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Technegydd Prentis - Amaethyddiaeth 

Llawn-amser 

2 Flynedd, Llawn Amser - Tymor Penodol:

Year 1 - £12,000 y flwyddyn

Year 2 - Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Y Cyfle

Credwn fod gan bob person y cyfle i fod y gorau y gallant fod am ei hunan a’r gorau y gallant fod i eraill. Mae Coleg Penybont yn cynnig cyfle unigryw i weithio a dysgu mewn amgylchedd lle gall unigolion cael eu hysbrydoli a bod yn bopeth a gallant fod. 

Mae ein Hacademi STEAM newydd ar hyn o bryd o dan adeiladwaith ar ein Campws Pencoed, gyda gwaith yn cael ei gwblhau erbyn y flwyddyn academaidd nesaf ym Medi 2021. Bydd yr adeilad cyffrous newydd hon yn darparu cyfleusterau dysgu, addysgu a chymorth ar gyfer Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Celfyddydau a Mathemateg. Rydym hefyd yn croesawu’r adeiladwaith o ganolfan Amaethyddol newydd yn ddiweddarach yn 2021 i wella profiad ein staff a'n dysgwyr ymhellach.

Bydd yr Academi yn esiampl i arddangos addysgu a dysgu’r 21ain ganrif, gan ddod ? dwf economaidd a diwylliannol i'r ardal Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae hyn yn unol ag ymgais i ddatblygu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant pellach yn y rhanbarth, yn unol â blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru.

Mae rôl y Technegydd Prentis Amaethyddiaeth yn cynnwys gweithio gydag amrywiaeth o staff a thechnegwyr, o fewn y meysydd y byddwch yn ymgymryd ? gweithgareddau er mwyn cefnogi dysgu myfyrwyr ac ennill sgiliau mewn disgyblaethau lluosog. Cewch eich cefnogi a datblygu er mwyn gweithio trwy brentisiaeth Amaethyddiaeth Lefel 2 a chewch eich cefnogi trwy astudiaeth academaidd hyd at gymhwyster Lefel 2 o fewn y coleg hyd at ddwy flynedd. 

Amdanoch chi 

Byddwch yn gweithio gyda staff dysgu ar draws y cwricwlwm Amaethyddiaeth i baratoi offer a/neu gyfleusterau ar gyfer addysgu a helpu i gynnal a gofalu am dda byw, cyfarpar ac offer. Byddwch hefyd yn cynnal amgylchedd gwaith diogel yn yr ardaloedd rydych yn gweithio ynddynt. Ochr yn ochr ? hyn byddwch yn gweithio tuag at eich NVQ, gan gwblhau’r holl astudiaeth academaidd ofynnol, gyda chefnogaeth darlithwyr a chydweithwyr. Cewch eich rhyddhau o’ch rôl 1 dydd yr wythnos i fynychu Coleg i gefnogi’ch prentisiaeth. 

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol o leiaf 2 TGAU gradd D neu uwch, ynghyd ? diploma Lefel 1 neu Lefel 2 mewn pwnc Amaethyddol. Byddwch hefyd yn barod i weithio tuag at gymwysterau uwch ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da. 

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn gwybodaeth swydd isod: 

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Dyddiad Cau: 11/08/2021

Noder: Caiff cyfweliadau eu cynnal o bell drwy fideo gynadledda felly bydd angen mynediad i gyfrifiadur/dyfais gyda gwe-gamera.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.

Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion.