Customer Services Advisors

Salary scale 2: £18,789 - £19,705 per annum (pro rata)

Part Time (28 hours per week)

Term Time Only for 36 weeks and Permanent

Post A - Monday to Thursday 8am-2pm and Friday 8am-12pm.

Post B - Monday to Thursday 2pm-8pm and Friday 12pm-4pm

Actual salary is based on Term Time Only weeks worked.  Approximate salary based on 36 working weeks is £11,285.14. 

Job Purpose: To provide an outstanding support service to all Bridgend College students and stakeholders.

You will provide frontline support working on the front desk at college campuses, provide excellent customer service to all stakeholders and ensure an efficient, effective and courteous service at all times (face-to-face, email, telephone and live chat).

What are we looking for?

  • Ability to deliver a high quality customer focussed service. Ability to implement administration systems. Knowledge of Google Suite. Good interpersonal skills. Resilient Team player
  • Ability to answer phone calls, enquiries and LiveChat confidently in Welsh is desirable.

If you feel you could contribute to this supportive team, we want to hear from you!

For further information, and to view the full job description and person specification, please view the job information pack.

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

  Cynghorwyr Gwasanaeth Cwsmeriaid

Graddfa gyflog 2: £18,789 - £19,705 y flwyddyn (pro rata)

Rhan-amser (28 awr yr wythnos)

Yn ystod y tymor yn unig (36 wythnos) a Pharhaol

Swydd A - Dydd Llun i Ddydd Iau, 8yb-2yp; a Dydd Gwener, 8yb-12yp

Swydd B - Dydd Llun i Ddydd Iau, 2yp-8yh; a Dydd Gwener, 12yp-4yp

Bydd y cyflog gwirioneddol yn seiliedig ar yr wythnosau a weithir yn ystod y tymor yn unig. £11,285.14 fydd y cyflog bras, yn seiliedig ar 36 wythnos waith. 

Pwrpas y Swydd: Darparu gwasanaeth cymorth rhagorol i holl fyfyrwyr.

Byddwch yn darparu cymorth rheng flaen wrth y ddesg flaen ar gampysau’r Coleg, yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i bob rhanddeiliad ac yn sicrhau gwasanaeth effeithlon, effeithiol a chwrtais ar bob adeg (wyneb yn wyneb, e-bost, ffôn a sgwrs fyw).

Yr hyn rydym yn chwilio amdano:

  • Y gallu i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel i gwsmeriaid. Y gallu i weithredu systemau gweinyddu. Dealltwriaeth o Google Suite. Sgiliau rhyngbersonol da. Gwydnwch. Chwaraewr tîm.
  • Mae’r gallu i ateb y ffôn ac ymateb i ymholiadau a sgyrsiau byw yn Gymraeg â hyder yn ddymunol.

Os ydych yn credu y gallech gyfrannu at y tîm cefnogol hwn, hoffem glywed gennych!

I gael mwy o wybodaeth, ac i weld y swydd-ddisgrifiad a’r fanyleb person llawn, gwelwch y pecyn gwybodaeth swydd.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses drylwyr i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.