Assessor in Electrical Installation

Pembrokeshire College is currently seeking to appoint  an Assessor to work with candidates in their workplace to enable them to gain their qualifications. The role will include undertaking assessments in the workplace, assisting candidates in the preparation of their portfolio of evidence, carrying out progress reviews and regularly liaising with both candidates and employers. 

Salary Details:   £23,581 - £25,534 BAR £26,366 - £29,295 pro rata

Hours of Work:  Full-time - 37 hours per week

Contract Type:   Salaried - Permanent

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2017 all Workbased Learning Practitioners in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Sunday 29th August 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Asesydd mewn Gosodiadau Trydanol

Ar hyn o bryd mae Coleg Sir Benfro yn ceisio penodi Asesydd i weithio gydag ymgeiswyr yn eu gweithle i'w galluogi i ennill eu cymwysterau. Bydd y rôl yn cynnwys cynnal asesiadau yn y gweithle, cynorthwyo ymgeiswyr i baratoi eu portffolio o dystiolaeth, cynnal adolygiadau cynnydd a chysylltu'n rheolaidd ag ymgeiswyr a chyflogwyr.

Manylion Cyflog:        £23,581 - £25,534 BAR £26,366 - £29,295 pro rata

Oriau Gwaith:             Llawn-amser - 37 awr yr wythnos

Math o Gontract:       Cyflogedig - Parhaol

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2017, mae gofyn i bob Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn enwedig gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner Nos, Nos Sul 29ain Awst 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk