Student Experience Administrator

Full Time and Fixed Term until June 2022

We have a new and exciting opportunity to join our Student Wellbeing Team! 

Job Purpose: To support across the directorate of Learner Services with key functions to ensure a holistic and well managed student experience across Bridgend College. You will be responsible for first-line administration for student wellbeing, safeguarding and other services to students.

What are we looking for? 

  • Fluent Welsh Speaker or Welsh Language Skills at level 3 or above Knowledge of the Welsh Language Standards Proven track record of working with young people in group and individual situations. Knowledge of delivering information and signposting young people to appropriate organisations. Knowledge of networking with individuals and agencies. Knowledge of POVA, Child Protection and Prevent Legislation. Level 1, 2 & 3 Child Protection (or willingness to work towards) Safeguarding qualification (or willingness to work towards)

For further information, please view the job information pack.

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Learning Support Worker with the Education Workforce Council.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Gweinyddwr Profiad y Myfyrwyr 

Graddfa gyflog 2: £18,789 - £19,709 flwyddyn

Llawn Amswer a Tymor Penodol tan Fehefin 2022

Mae gennym gyfle newydd a chyffrous i ymuno ?’n T?m Lles Myfyrwyr!

Diben y Swydd: Cefnogi swyddogaethau allweddol ar draws yr adran Gwasanaethau Myfyrwyr er mwyn sicrhau profiad myfyrwyr cyfannol sy’n cael ei rheoli’n dda ar draws Coleg Penybont.

  • Siaradwr Cymraeg Rhugl neu Sgiliau Iaith Gymraeg  lefel 3 neu'n uwch Gwybodaeth am Safonau'r Gymraeg Record brofedig o weithio gyda phobl ifanc mewn grwp ac yn unigol. Gwybodaeth am sut i ddarparu gwybodaeth a chyfeirio pobl ifanc at sefydliadau priodol. Gwybodaeth am sut i rwydweithio ag unigolion ac asiantaethau. Gwybodaeth am POVA, Diogelu Plant, a Deddfwriaeth Atal. Cymhwyster Diogelu Plant Lefel 1, 2 a 3 (neu’n barod i weithio tuag at y rhain) Cymhwyster diogelu (neu barodrwydd i weithio tuag at hyn)

Am wybodaeth bellach, edrychwch ar y pecyn gwybodaeth swydd.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.

Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a bydd rhaid i chi gofrestru fel Gweithiwr Cymorth Dysgu Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.