Gower College Swansea

Tutor/Assessor - Health & Social Care

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£24,917.00 - £27,422.00 Per Annum
Posted
26 Jul 2021
Closes
08 Aug 2021
Ref
JUL20213530
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday per annum, plus 5 closure days and 8 bank holidays per annum, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking Duration: Until 30 April 2022

Attachments: GCSTutorAssessorsHSC-JDPS(July2021).doc

This is an exciting opportunity for a suitably qualified tutor/assessor to join our highly successful and professional team, operating within GCS Training, the commercial branch of the College. 

Working as part of a team of professional trainers and assessors, you will assess, coach and train learners within the working environment in all aspects of Health & Social Care on QCFs Core & practice and taught courses.

You will work with employers to diagnose and support training solutions to meet the needs of the organisation and assist Assessors and Internal Verifiers in ensuring that all requirements of the External Verifier and awarding bodies are met.

With a professional approach, you will have current knowledge of the Health & Social Care sector and be occupationally competent to deliver and assess legacy QCFs and current core and practice Levels 2 & 3 and ideally up to Level 5.

You will possess a level 3 qualification in Health & Social Care or equivalent and ideally hold the A1 Assessor/V1 Internal Verifiers award (TAQA).  Level 2 (Grade A-C) or equivalent Maths and English qualification is essential for this post. 

With excellent verbal and written communication skills and strong ILT skills you will have the ability to deliver the Health & Social Care framework to a high standard to motivate, inspire and transfer knowledge to the learner.  With attention to detail you will be target driven with a strong focus on quality.

You will be required to support work-based learners accessing a wide geographical area.

This post has been deemed Welsh Essential at Level 1 (see Welsh Language Level Descriptors attached to job description) however we would also be interested in candidates who are not at this level but would be willing to work towards it.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Temporary contract until 30 April 2022 (covering maternity leave)

Based at Jubilee Court     

Tiwtor / Aseswr Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Reference: JUL20213528

Expiry date: 23:59, 08 August 2021

Location: Abertawe

Salary: £24,917.00 - £27,422.00 Per Annum

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim. Duration: Hyd at 30 Ebrill 2022

Attachments: GCSTutorAssessorsHSC-JDPS(Cymraeg).doc

Mae hwn yn gyfle cyffrous ar i ymuno â'n tîm hynod broffesiynol a llwyddiannus, gan weithredu o fewn Hyfforddiant GCS, sef braich fasnachol y Coleg.

Gan weithio fel rhan o dîm o hyfforddwyr ac aseswyr proffesiynol, byddwch yn asesu, addysgu a hyfforddi dysgwyr o fewn yr amgylchedd gwaith ym mhob agwedd ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar Fframweithiau Credydau a Chymwysterau, Cymwysterau sy'n Gysylltiedig â Galwedigaeth a chyrsiau a addysgir.

Byddwch yn gweithio gyda chyflogwyr i ddiagnosio a chefnogi atebion hyfforddi sy'n bodloni anghenion y sefydliad ac yn helpu Aseswyr a Dilyswyr Mewnol i sicrhau bod holl ofynion y Dilyswr Allanol a'r cyrff dyfarnu yn cael eu diwallu.

Gyda dull proffesiynol, bydd gennych wybodaeth gyfredol am y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol a byddwch yn gymwys yn alwedigaethol i ddarparu ac asesu QCFs blaenorol a Lefelau 2 a 3 craidd ac ymarfer cyfredol ac yn ddelfrydol hyd at Lefel 5.

Bydd gennych gymhwyster Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu'r cyfwerth ac yn ddelfrydol byddwch wedi ennill dyfarniad A1 Aseswr/V1 Dilyswr Mewnol (TAQA), a chymhwyster Arwain Lefel 5 o fewn y sector Gofal, neu barodrwydd i weithio tuag at ennill y cymhwyster.  Mae Lefel 2 (gradd A-C) neu gymhwyster mathemateg a Saesneg cyfwerth yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Gyda sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac yn ysgrifenedig a sgiliau TGD cryf, bydd gennych chi'r gallu i addysgu'r fframwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol i safon uchel er mwyn ysgogi, ysbrydoli a throsglwyddo gwybodaeth i'r dysgwyr.  Byddwch yn rhoi sylw i fanylion, yn gweithio i gyrraedd targedau ac yn canolbwyntio ar ansawdd.

Bydd gofyn i chi gefnogi dysgwyr seiliedig ar waith sy'n cael mynediad i ardal ddaearyddol eang.

Ystyriwyd bod y swydd hon yn Hanfodol Cymraeg ar Lefel 1 (gweler Disgrifwyr Lefel Iaith Gymraeg ynghlwm wrth ddisgrifiad swydd) ond byddem hefyd â diddordeb mewn ymgeiswyr nad ydynt ar y lefel hon ond y byddent yn barod i weithio tuag ato.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).                                                     

Contract dros dro tan 30 Ebrill 2022 (yn ymwneud ag absenoldeb mamolaeth)

Sylfaen: Llys Jiwbilî