Hourly Paid Lecturer in E Sports

You will plan, develop, deliver and evaluate the curriculum content of learning programmes providing excellent training across a range of full and part time programmes. You will have the ability to teach a wide range of both practical and theory topics across a range of levels.

You will have a strong awareness and knowledge of E Sports and the industry, along with a solid knowledge of gaming concepts. You will also possess a genuine interest in gaming. 

This is a brand new course for Bridgend College and we are looking for an enthusiastic and passionate individual who wants to combine their gaming knowledge with a lecturing position. 

The successful candidate will be required to deliver on Thursdays between 4pm-6pm, with the possibility of additional hours, from our brand new STEAM Academy on our Pencoed Campus. 

For more information, click on the job information pack below: 

Job Information Pack

Closing Date: 06/08/2021

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required.

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

Darlithydd E-Chwaraeon a delir yn ol yr awr 

Byddwch yn cynllunio, yn datblygu, yn darparu ac yn gwerthuso cynnwys cwricwlwm y rhaglenni dysgu gan ddarparu hyfforddiant rhagorol ar draws ystod o raglenni llawn a rhan-amser. Bydd gennych y gallu i ddysgu amrywiaeth o bynciau ymarferol a theori ar draws ystod o lefelau.

Bydd gennych ymwybyddiaeth a gwybodaeth gref o E-Chwaraeon a’r diwydiant, ynghyd a gwybodaeth gref o gysyniadau hapchwarae. Byddwch hefyd yn meddu ar ddiddordeb gwirioneddol mewn hapchwarae.

Mae hwn yn gwrs newydd sbon i Goleg Penybont ac rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac angerddol sydd am gyfuno ei wybodaeth hapchwarae â swydd ddarlithio.

Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus cyflwyno ar ddydd Iau rhwng 4yp-6yp, gyda'r posibilrwydd o oriau ychwanegol, yn ein Hacademi STEAM newydd sbon ar ein Campws Pencoed.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn gwybodaeth isod: 

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Dyddiad cau: 06/08/2021

Noder: Caiff cyfweliadau eu cynnal o bell drwy fideo gynadledda felly bydd angen mynediad i gyfrifiadur/dyfais gyda gwe-gamera.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.

Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Athro Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.