Business Administration Apprentice Level 3

Full Time and Fixed Term for 2 Years

Year 1 - £12,000 per annum

Year 2 - National Minimum Wage

Are you looking to kick start your career in Business Administration? If so, we may have the perfect position here at Bridgend College. We believe that every person has a chance to be the best they can be for themselves and the best they can be for others. Bridgend College offers you a unique opportunity to work and learn within an environment where individuals can be inspired and be all they can be. 

With this exciting opportunity, you will undertake a Level 3 Business Administration Apprenticeship within our Work-Based Learning administration team at Bridgend College. Not only that, you will gain invaluable skills and experience that will accelerate and progress your career.

You will have a minimum of 5 GCSEs at Grade 'C' or above or equivalent and must include English and Mathematics. With excellent organisational and IT skills, you will have the ability and confidence to work with administration systems.

The above post is subject to a satisfactory Standard DBS disclosure.

Previous Applicants Need Not Apply

Job Information Pack

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required.

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students. We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

Prentis Gweinyddu Busnes Lefel 3

Llawn amser am gyfnod penodol o 2 flynedd

Year 1 - £12,000 y flwyddyn

Year 2 - Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Ydych chi am roi sbardun i’ch gyrfa yn y maes Gweinyddu Busnes? Os ydych, mae swydd berffaith gennym yma yng Ngholeg Penybont. Credwn fod gan bob person y cyfle i fod y gorau y gallant fod am ei hunan a’r gorau y gallant fod i eraill. Mae Coleg Penybont yn cynnig cyfle unigryw i weithio a dysgu mewn amgylchedd lle gall unigolion cael eu hysbrydoli a bod yn bopeth a gallant fod. 

Gyda’r cyfle cyffrous hwn, byddwch yn ymgymryd â Phrentisiaeth Gweinyddu Busnes Lefel 3 gyda’n tîm gweinyddol ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith yng Ngholeg Penybont. Ar ben hynny, byddwch yn ennill sgiliau a phrofiad amhrisiadwy a fydd yn sbarduno ac yn symud eich gyrfa yn ei blaen.

Bydd gennych o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch neu gyfwerth, ac mae’n rhaid i’r rhain gynnwys Saesneg a Mathemateg. Yn ogystal â sgiliau trefnu a TG ardderchog, bydd gennych y gallu a’r hyder i weithio â systemau gweinyddu.

Nid oes angen i ymgeiswyr blaenorol ymgeisio.

Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS boddhaol.

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Noder: Caiff cyfweliadau eu cynnal o bell drwy fideo gynadledda felly bydd angen mynediad i gyfrifiadur/dyfais gyda gwe-gamera.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.