Casual Carpentry Tutor

Do you have a skill in carpentry that you want to share? We are currently looking for an enthusiastic and motivated individual to pass on their skills and knowledge from industry to help students gain a City and Guilds Level 1 to Level 3 in Carpentry qualification. These part-time courses are looking to be delivered during the evenings and on Saturday.

Your Tasks:

 • Plan, prepare and deliver short courses across Bridgend and/or virtually
 • Pass on industry experience, transferring your skills and knowledge into learning programmes and assessments.
 • Supervise a work area to ensure safety is met

And remember if you haven't had previous experience of being a tutor, but do have industry experience, we want to hear from you!

Role Requirements:

 • Someone who is enthusiastic and creative who works well with others
 • Proactive work ethic
 • Natural ability to support and motivate
 • Experience gained in a skill (as listed above) 
 • Educated to Level 3/4 in Carpentry/Wood Occupations
 • Enjoys building engaging relationships with students and making a difference in their learning experience.

Job Information Pack

Tiwtor Gwaith Saer Achlysurol

 £23.50 yr awr 

Oes gennych chi sgiliau Gwaith Saer yr hoffech ei rannu? Rydyn ni’n chwilio am unigolion brwdfrydig ac awyddus i drosglwyddo eu sgiliau a gwybodaeth o ddiwydiant i helpu myfyrwyr ennill cymhwyster Gwaith Saer City a Guilds Lefel 1 i Lefel 3. Bwriedir cyflwyno’r cyrsiau rhan-amser hyn naill ai yn y nosweithiau neu ar y penwythnos. 

Eich Tasgau:

 • Cynllunio, paratoi a chyflwyno cyrsiau byr ar draws Pen-y-bont a/neu mewn modd rhithwir
 • Trosglwyddo eich profiad o’r diwydiant, eich sgiliau a’ch gwybodaeth i raglenni dysgu ac asesiadau
 • Goruchwylio man gweithio er mwyn sicrhau diogelwch

A chofiwch, os nad oes gennych brofiad o fod yn diwtor, ond mae gennych brofiad diwydiannol, hoffem glywed gennych!

Gofynion y Rôl:

 • Rhywun brwdfrydig a chreadigol sy’n gweithio’n dda ag eraill
 • Ethig gwaith rhagweithiol
 • Gallu naturiol i gefnogi ac ysgogi
 • Profiad a ennillwyd mewn sgil (fel y nodwyd uchod)
 • Addysgwyd i Lefel 3/4 Galwedigaethau Pren / Pren
 • Mwynhau datblygu perthnasau â myfyrwyr a gwneud gwahaniaeth yn eu profiad dysgu.

Pecyn Gwybodaeth Swydd