Online Course Tutor (English A Level)

The College’s online e-learning provision delivering A-levels, GCSEs and CPD training is increasing the range and number of online courses available and require additional course experts.

We currently have a high demand for Online Course Tutors in: English A Level

Salary Details: 
£5.60 (per piece of assessed work marked and returned to the learners)

£18.25 (1 hour per month paid for 5 learners and multiples thereof)

Qualifications: You will hold an appropriate qualification at degree level or equivalent. A Teaching Qualification (e.g. PGCE/PCE or other teaching equivalent) is desirable.

Experience: A proven track record of teaching at GCSE, A Level or above in the specialist subject is essential.

These posts have been created to service the online learning initiative and appointments will primarily be to support IGCSE and A level subjects depending on demand.  You will receive support and training to assist you and will be paid on completion of the work.  No payment to appointed Tutors is due unless they have learners allocated to them and subsequently marked and returned formative work (approx. 30 pieces of work per learner per academic year).

For an informal chat about this position, please contact ‘Cesca Ventris-Field on 01437 701490 or f.ventris-field@pembrokeshire.ac.uk

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the  individual at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Sunday 8th August 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Tiwtor Cwrs Ar-lein (Lefel-A Saesneg)

Mae darpariaeth e-ddysgu ar-lein y Coleg sy'n darparu hyfforddiant Lefel-A, TGAU a DPP yn cynyddu ystod a nifer y cyrsiau ar-lein sydd ar gael ac mae angen arbenigwyr cyrsiau ychwanegol arnynt.

Ar hyn o bryd mae gennym alw mawr am Diwtor Cwrs Ar-lein yn y canlynol:

Lefel-A Saesneg

Manylion Cyflog:
£5.60 — (fesul darn o waith asesu wedi'i farcio a'i ddychwelyd i'r dysgwyr)

£18.25 — (1 awr y mis am 5 dysgwr a'u lluosrifau o hynny)

Cymwysterau: 
Bydd gennych gymhwyster priodol ar lefel gradd neu gyfwerth. Mae Cymhwyster Addysgu (e.e. TAR/PCE neu gyfwerth addysgu arall) yn ddymunol.

Profiad: Mae hanes profedig o addysgu ar lefel TGAU, Lefel-A neu uwch yn y pwnc arbenigol yn hanfodol.

Mae'r swyddi hyn wedi'u creu i wasanaethu'r fenter ddysgu ar-lein a bydd apwyntiadau yn bennaf ar gyfer cefnogi pynciau IGCSE a Lefel-A yn dibynnu ar y galw. Byddwch yn derbyn cymorth a hyfforddiant i'ch cynorthwyo a byddwch yn cael eich talu ar ôl cwblhau'r gwaith. Telir Tiwtoriaid wedi’u penodi pan fydd dysgwyr wedi'u dyrannu iddynt ac wedi marcio a dychwelyd gwaith ffurfiannol (tua 30 darn o waith i bob dysgwr bob blwyddyn academaidd).

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â ‘Cesca Ventris-Field ar  01437 701490 neu f.ventris-field@pembrokeshire.ac.uk

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

Yn weithredol o 1af Ebrill 2016, mae'n ofynnol i bob Gweithiwr Cymorth AB yng Nghymru gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg, cyn dechrau cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn am gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn enwedig gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner Nos, Nos Sul 8fed Awst 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk