Casual Student Services Advisor

Job Purpose: To provide an outstanding support service to all Bridgend College students and stakeholders.

You will be supporting the administrative side of this department as well as supporting with student based queries.

What are we looking for?

  • Ability to deliver a high quality customer focussed service. Ability to implement administration systems. Knowledge of Google Suite. Good interpersonal skills. Resilient Team player
  • Ability to answer phone calls, enquiries and LiveChat confidently in Welsh  

If you feel you could contribute to this supportive team, we want to hear from you!

Please note, this an hourly paid contract which means that specific days and hours cannot be guaranteed - they are offered on a casual, ad hoc basis to fit the needs of the service and so may vary.

For further information, and to view the full job description and person specification, please view the job information pack.

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

Cynghorydd Gwasanaethau Myfyrwyr Achlysurol Graddfa gyflog 3: £20,062 - £21,470 y flwyddyn (pro rata) £10.39 - £11.12 yr awr

Diben y Swydd: Darparu gwasanaeth cymorth rhagorol i holl fyfyrwyr a rhanddeiliaid Coleg Penybont.

Byddwch yn cefnogi ochr gweinyddol yr adran yn ogystal a chefnogi ymholiadau gan fyfyrwyr.

Beth ydyn ni’n chwilio amdano?

  • Gallu darparu gwasanaeth ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid. Gallu defnyddio systemau gweinyddu. Gwybodaeth am Google Suite. Sgiliau rhyngbersonol da. Gwydn Chwaraewr tîm Y gallu i ateb galwadau ff?n, ymholiadau a LiveChat yn hyderus yn y Gymraeg. 

Os ydych chi'n teimlo y gallwch chi gyfrannu i'r tim cefnogol hwn, hoffem glywed gennych!

Nodwch, mae hyn yn gytundeb delir yn ol yr awr sydd yn golygu nad ydy dyddiau ac oriau penodol yn warantedig - Cynigwyd ar sail achlysurol ad hoc ac felly gall newid. 

I gael mwy o wybodaeth, ac i weld y swydd-ddisgrifiad a’r fanyleb person llawn, gweler y pecyn gwybodaeth swydd.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.