Health, Safety & Sustainability Officer

Job Purpose: To undertake vetting and monitoring of Employer’s premises in line with DfES’ requirements and assist in the implementation and maintenance of the HSS management system as required.

What are we looking for? 

  • Experience of vetting employers/placement providers premises. Experience in effective reporting systems.  Knowledge of general Health and Safety legislation  Relevant experience of health,safety and sustainability in an organisation. Understanding of health and safety auditing  Able to promote a culture of health and safety engagement through face to face and other communication.

For further information, please view the job information pack.

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

Swyddog Iechyd, Diogelwch a Chynaliadwyedd 

Graddfa gyflog 4: £21,470 - £23,825 y flwyddyn   Llawn Amser a Pharhaol

Diben y Swydd: Ymgymryd â fetio a monitro safle’r Cyflogwr yn unol â gofynion ‘DfES’ a chynorthwyo i weithredu a chynnal a chadw’r system reoli HSS  yn ôl yr Angen.

Am beth rydym ni’n chwilio?

  • Profiad o fetio safleoedd cyflogwyr/darparwyr lleoliadau  Profiad mewn systemau adrodd effeithiol Gwybodaeth am ddeddfwriaeth Iechyd a Diogelwch cyffredinol Profiad perthnasol o iechyd, diogelwch a chynaliadwyedd mewn sefydliad Dealltwriaeth o archwilio iechyd a diogelwch  Yn gallu hyrwyddo diwylliant o ymgysylltu iechyd a diogelwch trwy gyfathrebu wyneb yn wyneb a chyfathrebu arall.

Am wybodaeth bellach, edrychwch ar y pecyn gwybodaeth swydd.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.