Learning Support Assistants

Fixed Term until 31st August 2022

You will support students with additional learning needs, in the classroom and in other learning environments, assisting with their physical and emotional well-being and learning support requirements.  This may include providing practical support, personal care, note-taking, reading, prompting/scribing and/or notetaking support.  With a relevant Level 2 qualification, you will have experience working with people with additional learning needs/physical disabilities who may require support and assistance to achieve their full potential.  You will have good IT, communication and note-taking skills and be prepared to work flexibly.  Registration as an FE Learning Support worker with the Education Workforce Council (EWC) is a requirement for these roles and needs to be in place before the successful candidates can start.

4 x 30 hour, term time only posts available

1 x 24 hour, term time only post available

4 x 18 hour, term time only posts available

Closing date for this role is: Thursday 29th July 2021 at midnight

Interviews to be held on Friday 6th August 2021

For more information relating to the role please click on the job information pack below:

Job Information Pack 

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

Cynorthwyydd Cymorth Dysgu 

Tymor Penodol tan 31ain Awst 2022 

4 x 30 awr, swydd amser tymor yn unig ar gael 

1 x 24 awr, swydd amser tymor yn unig ar gael 

4 x 18 awr, swydd amser tymor yn unig ar gael 

Byddwch yn cefnogi dysgwyr gydag anghenion dysgu ychwanegol, yn y dosbarth ac mewn ardaloedd dysgu eraill, yn cynorthwyo gyda’u gofynion lles corfforol ac emosiynol a chymorth dysgu. Gall hyn cynnwys darparu cymorth ymarferol, gofal personol, cymryd nodiadau, darllen, annog / ysgrifennu a / neu roi cefnogaeth i gymryd nodiadau. Gyda chymhwyster Lefel 2 perthnasol, bydd gennych brofiad o weithio gyda phobl gydag anghenion dysgu ychwanegol/anableddau corfforol a all fod angen cefnogaeth a chymorth i gyflawni eu potensial llawn. Bydd gennych sgiliau TG, cyfathrebu a chymryd nodiadau da a bod yn barod i weithio’n hyblyg. Mae cofrestru fel gweithiwr Cymorth Dysgu Addysg Bellach gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC) yn ofyniad ar gyfer y rolau hyn ac mae angen iddo fod ar waith cyn y gall yr ymgeiswyr llwyddiannus ddechrau.

Dyddiad cau ar gyfer y rôl yma yw: Dydd Iau 29ain Gorffennaf 2021 am ganol nos

Cyfweliad i’w gynnal ar ddydd Gwener 6ed Awst 2021 

Am fwy o wybodaeth am y rôl cliciwch ar y pecyn gwybodaeth swydd isod:

Pecyn Gwybodaeth Swydd