Learning Support Assistant (Weston House)

Fixed Term until 31st August 2022

The purpose of this role is to play an active role in supporting Learners at Weston House, a specialist FE provision for young adult learners with disabilities.

You will support students with additional learning needs, in the classroom and in other learning environments, assisting with their physical and emotional well-being and learning support requirements.  This may include providing practical support, personal care, note-taking, reading, prompting/scribing and/or notetaking support.  With a relevant Level 2 qualification, you will have experience working with people with additional learning needs/physical disabilities who may require support and assistance to achieve their full potential.  You will have good IT, communication and note-taking skills and be prepared to work flexibly.    

The ideal candidate will have experience of supporting learners with Autism, Emotional, Social and Behavioural Difficulties/Sensory Needs/Learning Disabilities/ Physical Disabilities.

Registration as an FE Learning Support worker with the Education Workforce Council (EWC) and all CIW (Care Inspectorate Wales) checks need to be in place before the successful candidates can start.

Closing date for this role is: Thursday 29th July 2021 

Interviews to be held on Friday 6th August 2021

For more information relating to the role please click below

Job Information Pack

Cynorthwyydd Cymorth Dysgu (Ty Weston)

Tymor Penodol tan 31ain Awst 2022 

Graddfa Gyflog 1 - £18,688 pro-rata (£9.686 yr awr)

Swyddi niferus ar gael gydag oriau amrywiol

Byddwch yn cefnogi dysgwyr gydag anghenion dysgu ychwanegol, yn y dosbarth ac mewn ardaloedd dysgu eraill, yn cynorthwyo gyda’u gofynion lles corfforol ac emosiynol a chymorth dysgu. Gall hyn cynnwys darparu cymorth ymarferol, gofal personol, cymryd nodiadau, darllen, annog / ysgrifennu a / neu roi cefnogaeth i gymryd nodiadau. Gyda chymhwyster Lefel 2 perthnasol, bydd gennych brofiad o weithio gyda phobl gydag anghenion dysgu ychwanegol/anableddau corfforol a all fod angen cefnogaeth a chymorth i gyflawni eu potensial llawn. Bydd gennych sgiliau TG, cyfathrebu a chymryd nodiadau da a bod yn barod i weithio’n hyblyg. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol profiad o gefnogi Dysgwyr gydag Awtistiaeth, Anawsterau Emosiynol, Cymdeithasol ac Ymddygiadol/Anghenion Synhwyraidd/Anableddau Dysgu/Anableddau Corfforol. 

Mae angen cofrestru fel gweithiwr Cymorth Dysgu Addysg Bellach gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC) a rhaid i holl wiriadau CIW (Arolygiaeth Gofal Cymru) fod yn ei le cyn y gall yr ymgeiswyr llwyddiannus ddechrau.

Dyddiad cau ar gyfer y rôl yma yw: Dydd Iau 29ain Gorffennaf 2021 

Cyfweliad i’w gynnal ar ddydd Gwener 6ed Awst 2021 

Am fwy o wybodaeth am y rôl cliciwch ar y pecyn gwybodaeth swydd isod:

Pecyn Gwybodaeth Swydd