Learning Coach

Pembrokeshire College is currently seeking to appoint a motivated and inspiring individual to join the faculty area of Humanities, Arts, Sports & Services, as a Learning Coach.

Salary Details:          
£23,581 - £25,534 BAR £26,366 - £29,295 pro rata
Equivalent to £12.26 - £13.27 BAR £13.70 - £15.23 per hour    

Hours of Work: 
Part time - 15 hours per week  x 38 weeks per year
(these hours will be worked over the College’s term time weeks)
(fractionalised posts are paid in equal amounts over 12 months and the appropriate element of holiday pay will be incorporated into the calculation)

Contract Type:  Salaried (annualised hours contract) - Permanent

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:   Midnight, Sunday 8th August 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Anogwr Dysgu

Ar hyn o bryd mae Coleg Sir Benfro yn ceisio penodi unigolyn brwdfrydig ac ysbrydoledig i ymuno â maes cyfadran y Dyniaethau, y Celfyddydau, Chwaraeon a Gwasanaethau, fel Anogwr Dysgu.

Manylion Cyflog:      
£23,581 - £25,534 BAR £26,366 - £29,295 pro rata
Cyfwerth â £12.26 - £13.27 BAR £13.70 - £15.23 yr awr

Oriau Gwaith:  
Rhan amser - 15 awr yr wythnos x 38 wythnos y flwyddyn
(bydd yr oriau hyn yn cael eu gweithio dros wythnosau tymor y Coleg) (Telir swyddi ffracsiynol mewn symiau cyfartal dros 12 mis a bydd yr elfen briodol o dâl gwyliau yn cael ei hymgorffori yn y cyfrifiad)

Math o Gontract:   Cyflog (contract oriau blynyddol) - Parhaol

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2016, mae gofyn i bob Gweithiwr Cefnogi AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn enwedig gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner Nos, Nos Sul 8ed Awst 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk