Workshop Assistant (Technician) Electrical Installation

We have an exciting opportunity for an individual to join the College’s Electrical team as a Technician.  This role offers excellent experience and the potential for future work for the right candidate.

Salary Details:    £11.62 - £13.19 per hour

Hours of Work:    
22 hours per week (equivalent of 3 days per week)
Working hours are all during College term time and the relevant leave element is paid within the hourly rate.    

Contract Type:    Initially fixed term to 30/06/2022

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:   Midnight, Sunday 8th August 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Cynorthwyydd Gweithdy (Technegydd) Gosodiadau Trydanol

Mae gennym gyfle cyffrous i unigolyn ymuno â thîm Trydanol y Coleg fel Technegydd. Mae'r rôl hon yn cynnig profiad rhagorol a'r potensial ar gyfer gwaith yn y dyfodol i'r ymgeisydd cywir.

Manylion Cyflog:          £11.62 - £13.19 yr awr

Oriau Gwaith:
22 awr yr wythnos (cyfwerth â 3 diwrnod yr wythnos)
Mae'r oriau gwaith i gyd yn ystod tymor y Coleg a thelir yr elfen gwyliau berthnasol o fewn y gyfradd fesul awr.

Math o Gontract:         Cyfnod penodol i ddechrau hyd at 30/06/2022

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2016, mae gofyn i bob Gweithiwr Cefnogi AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn enwedig gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner Nos, Nos Sul 8ed Awst 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk