Gower College Swansea

Tutor Assessor ACS Gas and Renewables

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£24,917.00 - £27,422.00 per annum
Posted
16 Jul 2021
Closes
01 Aug 2021
Ref
JUL20210099
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: ACSgasTutorAssessor-JDPS.docx

Gower College Swansea is growing its Plumbing team. We are looking to recruit a suitably qualified professional to be involved in assessing and tutoring learners within the Building Services Plumbing / Gas Installation and Maintenance Sector and possibly heating occasions.

Programs include delivery of all aspects, but not limited to: Domestic and Commercial Natural Gas, Liquid Petroleum Gas, Water Regulations, Vented and Unvented Hot Water Systems and Energy Efficiency in Domestic Dwellings, to enable industry to undertake work within the relevant Competent Persons Schemes.

You will have up to date knowledge of the industry with a Level 3 or equivalent qualification in Plumbing and Heating, plus Gas installation and maintenance qualification or a related subject.  You will possess a current ACS Gas certificate as a minimum of CCN1, CENWAT, CKR1, HTR1, CoNGLPG PD, and ideally hold or be working towards a TAQA/V1 award.

The person will have a professional approach, have up to date knowledge of the industry and be able to undertake duties to a high standard.

The College is committed to safeguarding and promoting the welfare of children and young people and expects all staff to share this commitment. The successful candidate will be required to have an Enhanced DBS check (formerly known as CRB) in line with the government’s safer recruitment guidelines.

This is a permanent post with an attractive benefits package including LGPS pension scheme and generous holiday entitlement.

The College also values the diversity of its workforce and welcome applications from all sections of the community.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

Reference: JUL20211634

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: ACSgasTutorAssessor-JDPS(CYM).docx

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn cynyddu ei dîm Plymwaith. Rydym yn bwriadu recriwtio gweithiwr proffesiynol â chymwysterau addas i ymgymryd â’r gwaith o asesu a thiwtora dysgwyr yn y Sector Gwasanaethau Adeiladu Plymwaith / Gosodiadau Nwy a Chynnal a Chadw ac, weithiau o bosib gwresogi.

Mae rhaglenni yn cynnwys pob agwedd, ond nid yn gyfyngedig i: Nwy Naturiol Domestig a Masnachol, Nwy Petrolewm Hylifedig, Rheoliadau Dwr, Systemau Dwr Poeth Gydag Awyrell a Heb Awyrell ac Effeithlonrwydd Ynni mewn Anheddau Domestig, i alluogi’r diwydiant i wneud gwaith o fewn y Cynlluniau Personau Cymwys perthnasol.

Bydd gennych yr wybodaeth ddiweddaraf o’r diwydiant a chymhwyster Lefel 3 neu’r cyfwerth mewn Plymwaith a Gwresogi, a chymhwyster Gosodiadau Nwy a Chynnal a Chadw neu bwnc cysylltiedig. Bydd gennych dystysgrif ACS Nwy gyfredol ac o leiaf CCN1, CENWAT, CKR1, HTR1, CoNGLPG PD, ac yn ddelfrydol, bydd gennych ddyfarniad TAQA/V1 neu byddwch yn gweithio tuag ato.

Mae ymagwedd broffesiynol, gwybodaeth ddiweddaraf o'r diwydiant, sgiliau cyfathrebu rhagorol a'r gallu i gyflawni dyletswyddau i safon uchel yn bwysig.

Mae'r Coleg wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc a disgwylir i’r holl staff rannu’r ymrwymiad hwn.  Bydd rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (CRB gynt) yn unol â chanllawiau recriwtio mwy diogel y llywodraeth.

Swydd barhaol yw hon gyda phecyn buddion deniadol gan gynnwys cynllun pensiwn LGPS a gwyliau hael.

Mae'r Coleg yn gwerthfawrogi amrywiaeth ei weithlu hefyd ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o'r gymuned.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Similar jobs

Similar jobs