Gower College Swansea

Project Manager

Location
Gorseinon, Swansea
Salary
£36,980.00 - £41,440.00 Per Annum
Posted
14 Jul 2021
Closes
27 Jul 2021
Ref
JUL20219721
Job Level
Manager
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: 

Project Manager JD - Feb 21.docx 
ProjectManagerJDPS-Feb21.docx

Gower College has a number of new and exciting Estates Capital projects upcoming and this role will be responsible for ensuring that these projects are delivered on time and within budget.  Our initial project is the multimillion pound new block at Gorseinon Campus for which you will manage.  Liaising with college staff, students and contractors throughout the projects lifecycle you will be responsible for successful delivery of projects to facilitate better learning environments for our students.

Candidates must be professionally qualified and have an HNC, HND or degree in a construction related discipline with at least 5 years’ experience in a similar role.   You must have sound commercial awareness and knowledge of building technology and construction principles.  Excellent communication skills, organisational skills and project management skills are essential and experience of capital projects greater than £10m would be desirable.


Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Fixed Term until 30 September 2024.

Please apply via the link.

Rheolwr Prosiect

Reference: JUL20210950

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: ProjectManagerJDPS-Feb21(CYM).docx

Mae gan Goleg Gwyr Abertawe nifer o brosiectau Ystadau Cyfalaf newydd a chyffrous ar y gweill, ac mi fydd y rôl hon yn gyfrifol am sicrhau bod y prosiectau hyn yn cael eu cyflawni ar amser ac o fewn y gyllideb.  Ein prosiect cychwynnol yw'r bloc newydd gwerth miliynau o bunnoedd ar Gampws Gorseinon y byddwch chi'n rheoli ar ei gyfer.Gan gysylltu â staff y coleg, myfyrwyr a chontractwyr trwy gydol cylch bywyd pob prosiect, byddwch yn gyfrifol am ddarparu prosiectau yn llwyddiannus er mwyn hybu a meithrin amgylcheddau dysgu gwell i’n myfyrwyr.

Rhaid i ymgeiswyr fod yn gymwys yn broffesiynol a rhaid iddynt feddu ar gymhwyster HNC, HND neu radd mewn disgyblaeth gysylltiedig ag adeiladu, yn ogystal â 5 mlynedd (o leiaf) o brofiad yn gweithio mewn rôl debyg. Bydd gennych ymwybyddiaeth fasnachol gadarn a gwybodaeth am dechnolegau ac egwyddorion adeiladu. Mae sgiliau cyfathrebu, trefnu yn ogystal â sgiliau rheoli prosiectau yn hanfodol, a byddai profiad o weithio ar brosiectau cyfalaf sy’n fwy na £10m yn ddymunol iawn.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

(Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).