Gower College Swansea

Head of Employer Engagement

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£46,030 Per Annum
Posted
14 Jul 2021
Closes
26 Jul 2021
Ref
JUL20218604
Job Function
Sales and Marketing
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 37 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: 

Head of Employer Engagement - JD.doc 
HeadofEmployerEngagement-JDPS.doc

Gower College Swansea is seeking an enthusiastic, innovative and highly motivated individual to further develop its Employer Engagement team, enabling the College to diversify and grow its engagement with employers - delivering the skills that industry requires.

The role will see the post holder develop relationships with new and existing clients. The College has recently secured a contract with the Welsh Government to continue delivering apprenticeships in Wales over the coming years. Therefore, this is an exciting time for the region; the £1.3bn Swansea Bay City Deal project will also present significant opportunities for the business community in South West Wales. The College will need to play a vital role in helping employers to facilitate growth via the provision of up-to-date high-quality skills.

This key role will bring together expertise in customer relationship management with a strong commercial acumen; developing and implementing a focussed consultative strategy that both pre-empts and responds to client needs. The post holder will work extensively with GCS Training (the College’s commercial arm) to ensure that employers receive a first-class service whilst also achieving set College targets.

The Head of Employer Engagement will:-

Be a business development leader with experience of developing effective long-term stakeholder relationships in a target driven environment.

Become a skills ambassador for the region (and beyond); creating and utilising Labour Market Intelligence to produce tailored learning and development solutions that both pre-empt and respond to employers’ skills needs.

Lead the sales team, creating employer engagement strategies that utilise the full range of the College’s holistic portfolio (with a key focus on apprenticeships) in order to deliver effective results.

Promote, develop and diversify the College’s range of services to employers, ensuring the growth of repeat business and new client engagement via the delivery of sector leading training initiatives.

Liaise with College Managers to ensure acceleration in revenue growth across the College, enabling the achievement of individual and team income targets.

Provide excellent customer service to ensure the College maintains its reputation for high-quality employer services, and is positioned as the learning and development partner of choice.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Based at Jubilee Court, Fforestfach, Swansea

Please apply via the link.

Pennaeth Ymgysylltu â Chyflogwyr

Reference: JUL20210609

Benefits: 37 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: HeadofEmployerEngagement-JDPS(CYM).docx

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am unigolyn arloesol a brwdfrydig i ddatblygu’r tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr ymhellach, gan alluogi’r Coleg i ddatblygu a hybu ymgysylltiad â chyflogwyr - trwy ddarparu sgiliau sy’n berthnasol i’r diwydiant.

Bydd deiliad y swydd hon yn meithrin cysylltiadau â chleientiaid newydd a phresennol. Mae’r Coleg wedi sicrhau contract â Llywodraeth Cymru i barhau i gynnig prentisiaethau ledled Cymru yn ystod y blynyddoedd nesaf. Felly, dyma gyfnod cyffrous i’r rhanbarth; bydd Bargen Ddinesig Bae Abertawe (£1.3b) hefyd yn dod â llawer o gyfleoedd i Dde Orllewin Cymru. Bydd angen i’r Coleg chwarae rhan hanfodol wrth helpu cyflogwyr i hwyluso twf, trwy ddarparu sgiliau cyfredol, o’r radd flaenaf iddynt.

Bydd y rôl allweddol hon yn dwyn ynghyd arbenigedd mewn rheoli perthnasoedd cwsmeriaid â chraffter masnachol cryf; datblygu a gweithredu strategaeth ymgynghorol â ffocws penodol sy'n achub y blaen ac yn ymateb i anghenion cleientiaid. Bydd deiliad y swydd yn gweithio’n helaeth gyda GCS Training (cangen fasnachol y Coleg) i sicrhau bod cyflogwyr yn derbyn gwasanaeth o’r radd flaenaf tra hefyd yn cyflawni targedau penodol y Coleg.

Bydd y Pennaeth Ymgysylltu â Chyflogwyr yn:-

Gweithredu fel arweinydd datblygu busnesau ac yn meddu ar brofiad o ddatblygu cysylltiadau hirdymor effeithiol â rhanddeiliaid mewn amgylchedd sydd yn cyflawni targedau.

Gweithio tuag at weithredu fel llysgennad sgiliau ar gyfer y rhanbarth (a thu hwnt); creu a defnyddio Gwybodaeth y Farchnad Lafur i greu datrysiadau dysgu a datblygu sydd wedi’u teilwra; datblygu datrysiadau i ymateb i anghenion sgiliau cyflogwyr.

Arwain y tîm gwerthu, gan greu strategaethau ymgysylltu â chyflogwyr sy'n defnyddio'r ystod lawn o bortffolio cyfannol y Coleg (gan gynnwys gyda ffocws allweddol ar brentisiaethau) er mwyn sicrhau canlyniadau effeithiol.

Hyrwyddo, datblygu ac arallgyfeirio amrywiaeth eang o wasanaethau’r Coleg i gyflogwyr, gan sicrhau bod busnesau sy’n defnyddio’r gwasanaeth yn cyflawni twf. Bydd deiliad y swydd hefyd yn ymgysylltu â chleientiaid newydd drwy ddarparu mentrau hyfforddi mwyaf blaenllaw’r diwydiant.

Cysylltu â Rheolwyr Colegau i sicrhau bod refeniw yn cynyddu’n gyflym ar draws y Coleg, gan hybu cyflawniad targedau unigol/tîm

Darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i sicrhau bod y Coleg yn cynnal ei enw da am ddarparu gwasanaethau o’r radd flaenaf, er mwyn sefydlu’r Coleg fel dewis cyntaf delfrydol i ddefnyddwyr y gwasanaeth

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Lleoliad: Llys Jiwbilî, Fforestfach, Abertawe