Accounts Assistant

Following an internal promotion we have an exciting opportunity for an Accounts Assistant to join our busy accounts function.  This role offers exposure to both financial and management accounts within a highly diverse, larger employer and could be a progression opportunity on your professional journey if you are currently part qualified.  If you are enthusiastic and committed to a career in finance this could be the role for you.

Salary Details: 
Scale: BS12 - 18 BAR 19 - 21 Currently £18,666 - £21,189 BAR £21,446 - £22,995

Hours of Work:   37 hours worked over 5 days

Contract Type:  Salaried – Permanent

Qualifications: 
You will preferably hold or be working towards a relevant financial qualification (ideally AAT) at minimum of level 3 .  If not held, the College will support you in achieving this within an agreed timescale. 

Experience: 
It is essential to have recent, relevant experience of working in a finance related role.   

Details:  
Day to day activities will include: budget reporting, preparation of management accounts, VAT Returns and Balance Sheet reconciliations. 

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:   Midnight, Wednesday 28th July 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Cynorthwyydd Cyfrifon

Yn dilyn dyrchafiad mewnol mae gennym gyfle cyffrous i Gynorthwyydd Cyfrifon ymuno â'n hadran gyfrifon brysur. Mae'r rôl hon yn cynnig ymwneud â chyfrifon ariannol a chyfrifon rheoli o fewn cyflogwr mwy o faint ac amrywiol a gallai fod yn gyfle dilyniant ar eich taith broffesiynol os ydych chi'n rhannol gymwysedig ar hyn o bryd. Os ydych chi'n frwdfrydig ac wedi ymrwymo i yrfa ym maes cyllid, gallai hyn fod yn rôl i chi.

Manylion Cyflog:  
Graddfa: BS12 - 18 BAR 19 - 21  Ar hyn o bryd £18,666 - £21,189 BAR £21,446 - £22,995

Oriau Gwaith:   37 awr dros 5 diwrnod

Math o Gontract:   Cyflogedig - Parhaol

Cymwysterau:  
Yn ddelfrydol, bydd gennych gymhwyster ariannol perthnasol (AAT yn ddelfrydol) neu'n gweithio tuag ato ar o leiaf lefel 3. Os nad oes gennych gymhwyster felly, bydd y Coleg yn eich cefnogi chi i gyflawni hyn o fewn amserlen y cytunwyd arni.

Profiad:  
Mae'n hanfodol bod â phrofiad diweddar, perthnasol o weithio mewn rôl sy'n gysylltiedig â chyllid.

Manylion:  Bydd gweithgareddau o ddydd i ddydd yn cynnwys: adrodd ar y gyllideb, paratoi cyfrifon rheoli, Ffurflenni TAW a chysoniadau Mantolen.

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn enwedig gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Fercher 28ain Gorffennaf 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk