Gower College Swansea

External Funding Monitoring Officer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£23,648.00 - £25,700.00 Per Annum
Posted
12 Jul 2021
Closes
22 Jul 2021
Ref
JUN20217055
Job Level
Manager
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking Duration: Until 31 August 2022

Attachments: ExternalFundingMonitoringOfficer-JDPSJuly2021.doc

The External Funding Monitoring Officer will be responsible for the monitoring and compliance of all records associated with externally funded projects within the College, working with external partners to ensure that all projects are run effectively and efficiently. 

Working closely with the External Funding Manager, you will ensure that all supporting records are completed accurately and in line with College and External Funds Audit Procedures.  Establishing, maintaining and monitoring all participant progression, you will also track and ensure all project milestones are adhered to and that all relevant staff comply with systems and procedures. 

Experience of developing funding claim and audit requirements for European and other external funds is essential, whilst knowledge of project costing and financial management would be beneficial.

With excellent organisational skills and attention to detail, you will have good communication skills and a working knowledge of a range of Microsoft packages including Excel and Access.

You will be qualified to at least NVQ Level 3 in Business Administration or equivalent and hold a Level 2 (GCSE Grade A-C or equivalent) Maths & English qualification.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Fixed term contract until  31 August 2022 (Maternity cover)

Based at Hill House, Tycoch

Swyddog Monitro Cyllid Allanol

Reference: JUL20219870

Expiry date: 23:59, 22 July 2021

Location: Abertawe

Salary: £23,648.00 - £25,700.00 Per Annum

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Duration: Tan 31 Awst 2022 Attachments: ExternalFundingMonitoringOfficerJD(Cymraeg).doc

Byddwch yn gyfrifol am fonitro a chydymffurfio pob cofnod sy'n gysylltiedig â Phrosiectau a Ariennir yn Allanol yn y Coleg, gan weithio gyda phartneriaid allanol i sicrhau bod pob prosiect yn cael ei redeg yn effeithiol ac yn effeithlon.

Gan weithio'n agos gyda'r Rheolwr Cyllid Allanol, byddwch yn sicrhau bod yr holl gofnodion ategol yn cael eu cwblhau'n gywir ac yn unol â Gweithdrefnau Archwilio Cronfeydd Allanol a Cholegau Allanol. Byddwch yn sefydlu, cynnal a monitro holl ddilyniant cyfranogwyr, a byddwch hefyd yn olrhain a sicrhau bod holl gerrig milltir y prosiect yn cael eu dilyn a bod yr holl staff perthnasol yn cydymffurfio â systemau a gweithdrefnau.

Mae profiad o ddatblygu gofynion archwilio a hawlio ariannol ar gyfer cronfeydd Ewropeaidd a chronfeydd allanol eraill yn hanfodol, a byddai gwybodaeth am gostio prosiectau a rheolaeth ariannol yn fuddiol.

Gyda sgiliau trefnu rhagorol a sylw i fanylion, bydd gennych sgiliau cyfathrebu da a gwybodaeth weithredol am amrywiaeth o becynnau Microsoft gan gynnwys Excel ac Access.

Byddwch yn gymwysedig hyd at o leiaf NVQ Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes neu’r cyfwerth a meddu ar gymhwyster Lefel 2 Mathemateg a Saesneg (TGAU Gradd A-C neu’r cyfwerth).

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

(Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Contract tymor penodol tan 31 Awst 2022 (Clawr mamolaeth)

Lleoliad: Hill House, Tycoch