LiveSchool Lecturer - Mandarin

Pembrokeshire College is looking to recruit a teacher of Mandarin to teach a group of up to 10  learners 14-18 year olds from across Wales up to GCSE standard. LiveSchool offer GCSEs and A levels in many subjects and would like to expand this to languages (https://liveschool.co.uk/)

Salary Details: 
Scale: LGCSE1– LGCSEU1 (£20.99 - £30.15 per hour)
Opportunity to progress onto a further scale
LGCSEU2– LGSCEU3 (£31.28-  £32.43 per hour)

Hours of Work: 
Part time - initially up to 5 teaching hours per week- days/ times to be 
agreed

Contract Type:  Hourly paid - Fixed term to 31/07/2022                                            

Qualifications: 
Qualified at Degree level or equivalent in the appropriate discipline 
Hold a recognised Teaching Qualification (e.g. PGCE/PCE or teaching
equivalent)

Experience:
A proven track record of teaching at GCSE, A Level or above in the specialist subject is essential.  It is desirable that you will have experience of supporting remote learners.

For an informal chat about this position, please contact Geoff Elliott on 01437 701191 or g.elliott@pembrokeshire.ac.uk

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2015 all FE Lecturers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Sunday 4th July 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Darlithydd Ysgol Fyw—LiveSchool - Mandarin

Mae Coleg Sir Benfro am recriwtio athro Mandarin i ddysgu grŵp o hyd at 10 o ddysgwyr 14-18 oed o bob rhan o Gymru hyd at safon TGAU. Mae LiveSchool yn cynnig TGAU a Lefel-A mewn llawer o bynciau a hoffent ehangu hyn i ieithoedd (https://liveschool.co.uk/)

Manylion Cyflog:
Graddfa: LGCSE1– LGCSEU1 (£20.99 - £30.15 yr awr)
Cyfle i symud ymlaen ar raddfa bellach
LGCSEU2– LGSCEU3 (£31.28- £32.43 yr awr)

Oriau Gwaith:
Rhan-amser - hyd at 5 awr o ddysgu yr wythnos i ddechrau; dyddiau/amseroedd i'w cytuno

Math o Gontract:   Tâl fesul awr - cyfnod penodol hyd 31/07/2022

Cymwysterau:                   
Cymwys ar lefel Gradd neu gyfwerth yn y ddisgyblaeth briodol
Meddu ar Gymhwyster Addysgu cydnabyddedig (e.e. TAR / PCE neu gyfwerth ag addysgu)

Profiad:
Mae hanes profedig o addysgu ar lefel TGAU, Lefel-A neu'n uwch yn y pwnc arbenigol yn hanfodol. Mae'n ddymunol y bydd gennych brofiad o gefnogi dysgwyr o bell.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Geoff Elliott ar 01437 701191 neu g.elliott@pembrokeshire.ac.uk

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2015, mae gofyn i bob darlithydd AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig y canlynol:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner Nos, Nos Sul 4ydd Gorffennaf 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk