Centre Assistant(s)

Pembrokeshire College is looking for a Centre Assistant/s to cover the Campus6 Fitness Suite rota, covering potential absences, holidays, bookings on weekends or evenings when required.

Salary Details:     BS10 (Fixed Rate) - £11.61 per hour

Hours of Work:    Variable casual - when required

You could be required to cover flexibly over a 7 day week e.g. morning, lunchtimes, evenings and weekends

Contract Type:    Hourly Paid - initially fixed term to 31/08/2022

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Closing Date: Midnight, Sunday 20th  June 2021

Cynorthwyydd/Cynorthwywyr Canolfan

Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am Gynorthwyydd/Cynorthwywyr Canolfan ar gyfer rota Ystafell Ffitrwydd Campws 6, i gyflenwi cyfnodau o absenoldeb posib, gwyliau, archebion ar benwythnosau neu gyda'r nos pan fydd angen.

Manylion Cyflog:      BS10 (Cyfradd Sefydlog) - £11.61 yr awr

Oriau Gwaith:          
Amrywiol achlysurol - pan fydd angen
Efallai y bydd gofyn i chi gyflenwi'n hyblyg dros wythnos o 7 diwrnod e.e. bore, amser cinio, gyda'r nos ac ar benwythnosau

Math o Gontract:    
Tâl fesul awr - tymor penodol i ddechrau hyd at 31/08/2022

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig y canlynol:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Dyddiad Cau:  Hanner Nos, Nos Sul 20fed Mehefin 2021