Casual Hourly Paid Trainer - IT

Do you have a passion for Microsoft Office? Then we want to hear from you. We are currently looking for an enthusiastic and motivated individual to pass on their knowledge, wisdom and experience to help students gain a Level 3 recognised qualification.

The successful candidate must have a working knowledge of Microsoft Office, especially Access and Excel.

These part time courses are looking to be delivered online during the evenings and/or weekends.

Your Tasks:

 • Plan, prepare and deliver short courses across Bridgend.
 • Pass on industry experience; transferring your skills and knowledge into learning programmes and assessments

And remember if you haven't had previous experience of being a tutor, but do have industry experience, we want to hear from you!

Role Requirements:

 • Someone who is enthusiastic and creative who works well with others
 • Proactive work ethic
 • Natural ability to support and motivate
 • An efficient & effective work ethic
 • Educated to a Level 3/4 standard (E.g. NVQ/City & Guilds/VTCT)
 • Enjoys building engaging relationships with students and making a difference in their learning experience.

For more information, please click the link below:

Job Information Pack

Hyfforddwr TG Achlysurol a delir yn ôl yr awr 

Oes gennych chi frwdfrydedd am Microsoft Office? Yna rydyn ni am glywed wrthoch. Ar hyn o bryd rydyn ni’n chwilio am unigolyn brwdfrydig a llawn cymhelliant i drosglwyddo ei gwybodaeth, doethineb a phrofiad i helpu myfyrwyr ennill cymhwyster Lefel 3 cydnabyddedig. 

Rhaid bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus gwybodaeth ymarferol o Microsoft Office, yn enwedig Access ac Excel. 

Bwriedir cyflwyno’r cyrsiau rhan-amser hyn ar-lein naill ai yn y nosweithiau neu ar y penwythnos. 

Eich Tasgau:

 • Cynllunio, paratoi a chyflwyno cyrsiau byr ledled Pen-y-bont ar Ogwr.
 • Trosglwyddo profiad diwydiant, trosglwyddo eich sgiliau a gwybodaeth i raglenni ac asesiadau dysgu 

A chofiwch, os nad oes gennych brofiad o fod yn diwtor, ond mae gennych brofiad diwydiannol, hoffem glywed gennych!

Gofynion y Rôl:

 • Rhywun brwdfrydig a chreadigol sy’n gweithio’n dda ag eraill
 • Ethig gwaith rhagweithiol
 • Gallu naturiol i gefnogi ac ysgogi
 • Ethig gwaith effeithlon ac effeithiol 
 • Addysgedig i fyny at safon Lefel 3/4 (e.e. NVQ/City a Guilds/VTCT)
 • Mwynhau datblygu perthnasau â myfyrwyr a gwneud gwahaniaeth yn eu profiad dysgu.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen isod:

Pecyn Gwybodaeth Swydd