Hourly Paid Lecturer in Science

Unqualified: GBP 21,135- GBP 24,943 per annum (pro rata)

Qualified: GBP 26,910- GBP 41,597 per annum (pro rata)

The Opportunity

We believe that every person has a chance to be the best they can be for themselves and the best they can be for others. Bridgend College offers you a unique opportunity to work within an environment where you can educate and inspire the next generation and lead them to be all they can be. 

Currently, our new state of the art STEAM Academy is under construction on our Pencoed Campus, with completion due for the next academic year in September 2021. This exciting new building will accommodate teaching, learning and support facilities for Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics.

The Academy will be a flagship for showcasing 21st century teaching and learning, bringing economic and cultural growth to the Bridgend County Borough area. This is in line with a bid to develop further employment and training opportunities in the region, in keeping with Welsh Government’s strategic priorities.

As a HPL in Science you will plan, develop, deliver and evaluate the curriculum content of learning programmes providing excellent training across a range of full and part time programmes. 

About You

The ideal candidate will have experience in delivering a range of Science subjects with the experience/knowledge to deliver forensic science.

You will either be in possession of, or be willing to work towards achieving, a PGCE/Cert ED, along with a relevant degree. With excellent interpersonal skills and the ability to relate to a wide and diverse student population you will be passionate about motivating all learners.

You will also have a strong awareness and knowledge of the Science sector in general, but specifically forensic science.

For more information, click on the job information pack below: 

Job Information Pack

Closing Date: 21/06/2021

About Bridgend College

We are officially a ‘Double Excellent’ College?. 

Bridgend College was listed as number 24 in The Sunday Times Best 100 Not For Profit Organisations? to work for 2020. CEO & Principal Simon Pirotte was crowned Director of the Year Public/Third Sector at the IoD Awards, 2018. And most recently, Bridgend College was announced winner of ‘FE College of the year’ by TES FE Awards 2019.

We are committed to every individual staff member’s continued professional development (CPD). 

Be All That You Can Be.

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required.

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council.

Darlithydd Gwyddoniaeth a delir yn ôl yr awr  

Digymhwyster: £21,135 - £24,943 y flwyddyn  (pro rata)

Cymwysedig: £26,910 - £41,597 y flwyddyn (pro rata)

Y Cyfle

Credwn fod gan bob person y cyfle i fod y gorau y gallant fod am ei hunan a’r gorau y gallant fod i eraill. Mae Coleg Penybont yn cynnig cyfle unigryw i weithio mewn amgylchedd lle gallwch addysgu ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf a’i harwain iddynt fod y gorau y gallant. 

Mae ein Hacademi STEAM newydd ar hyn o bryd o dan adeiladwaith ar ein Campws Pencoed, gyda gwaith yn cael ei gwblhau erbyn y flwyddyn academaidd nesaf ym Medi 2021. Bydd yr adeilad cyffrous newydd hon yn darparu cyfleusterau dysgu, addysgu a chymorth ar gyfer Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Celfyddydau a Mathemateg. 

Bydd yr Academi yn esiampl i arddangos addysgu a dysgu’r 21ain ganrif, gan ddod ? dwf economaidd a diwylliannol i'r ardal Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae hyn yn unol ag ymgais i ddatblygu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant pellach yn y rhanbarth, yn unol â blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru.

Fel Darlithydd Gwyddoniaeth a delir yn ôl yr awr byddwch yn cynllunio, datblygu, gwerthuso a chyflwyno cynnwys cwricwlwm rhaglenni dysgu gan ddarparu hyfforddiant rhagorol ar draws ystod o raglenni llawn a rhan amser. 

Amdanoch chi 

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn meddu ar brofiad o gyflwyno ystod o bynciau Gwyddoniaeth gyda’r profiad/gwybodaeth i gyflwyno gwyddor fforensig.

Byddwch naill ai yn meddu ar, neu yn barod i weithio tuag at gyflawni TAR/Tystysgrif Addysg, ynghyd ? gradd berthnasol. Gyda sgiliau rhyngbersonol rhagorol a’r gallu i uniaethu ? phoblogaeth eang ac amrywiol o fyfyrwyr, byddwch chi’n angerddol am ysgogi pob dysgwr. 

Bydd hefyd gennych ymwybyddiaeth a gwybodaeth gref o’r sector Gwyddoniaeth yn gyffredinol, ond yn benodol gwyddor fforensig. 

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn gwybodaeth swydd isod: 

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Dyddiad Cau: 21/06/2021

Am Goleg Penybont 

Rydyn ni’n swyddogol yn Goleg ‘Dwbl Rhagorol’?. 

Roddwyd Coleg Penybont yn yr 24ain safle ar y rhestr ‘100 Sefydliad Nid-er-elw Gorau i Weithio Iddynt’ y Sunday Times yn 2020. Enillodd y Pennaeth a Phrif Weithredwr Simon Pirotte OBE y wobr Cyfarwyddwr y Flwyddyn ar gyfer y Sector Gyhoeddus / Trydydd Sector yn y seremoni wobrwyo IoD yn 2018. Ac yn fwy diweddar cyhoeddwyd Coleg Penybont yn enillydd y wobr ‘Coleg AB y Flwyddyn’ yn seremoni wobrwyo Addysg Bellach TES yn 2019.

Rydym yn ymrwymedig i ddatblygiad proffesiynol parhaus (DPP) pob un aelod staff. 

Byddwch y Gorau y Gallwch Fod

Noder: Caiff cyfweliadau eu cynnal o bell drwy fideo gynadledda felly bydd angen mynediad i gyfrifiadur/dyfais gyda gwe-gamera.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.

Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Athro AB gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg.