Creative Arts Technician (1 Year Fixed Term - 7.4 hours)

Scale 3: £20,062 - £21,470 per annum (pro rata)

This role is to support the work within the digital arts and media departments, ensuring all equipment is maintained and stored correctly and also managing the inventory of materials. 

You will have experience in the digital arts and media sectors and have knowledge and understanding of using 3D printers as well as the software needed to operate. 

For more information, click on the job information pack below: 

Job Information Pack

Closing Date: 21/06/2021

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required.

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as an FE Learning Support Worker with the Education Workforce Council.

Technegydd Celfyddydau Creadigol  

Cyfnod penodol hyd at 31ain Gorffennaf 2022 - 0.2 cyfwerth ag amser , 7.4 awr

Graddfa Gyflog 3: £20,062 - £21,470  y flwyddyn (pro rata)

Y rôl hon yw cefnogi’r gwaith o fewn yr adrannau cyfryngau a’r celfyddydau digidol, yn sicrhau bod yr holl offer yn cael ei gynnal a chadw’n gywir a hefyd yn rheoli’r rhestr o ddeunyddiau.

Bydd gennych brofiad o fewn sectorau’r celfyddydau digidol a’r cyfryngau a bydd gennych wybodaeth a dealltwriaeth o ddefnyddio peiriannau argraffu 3D yn ogystal ?’r meddalwedd sydd ei hangen i’w weithredu.  

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn gwybodaeth swydd isod:

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Dyddiad cau: 21/06/2021

Noder: Caiff cyfweliadau eu cynnal o bell drwy fideo gynadledda felly bydd angen mynediad i gyfrifiadur/dyfais gyda gwe-gamera.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.

Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Gweithiwr Cymorth Dysgu gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.