Lecturer in Computing / Cyber Security

(0.8 FTE - 29.6 hours per week)

Fixed Term until 31st August 2022 

Unqualified: £21,135 - £24,943 per annum (pro rata)

Qualified: £26,910 - £41,597 per annum (pro rata)

We have an exciting opportunity to join our passionate and enthusiastic Curriculum team at Bridgend College. As a Lecturer in Computing and Cyber Security, you will plan, develop, evaluate and deliver the curriculum content of learning programmes effectively and efficiently. You will drive the new Cyber College Cymru initiative and work closely with our industrial partners Admiral, Thales and Fujitsu to deliver an exciting, industry-relevant qualification in cyber security. 

A proven background in either cyber security or network administration and experience of cyber related industry projects is essential. Experience of working within a cloud platform is also desirable, preferably in Amazon Web Services although Google Cloud Platform or Microsoft Azure are acceptable.

If you feel you could contribute to the teaching and learning within this field, we want to hear from you! For more information, click on the job information pack

Closing date of applications is: 17 June 2021

Date of interview: 29 June 2021

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required.

Please note there may be a requirement for a second stage interview or assessment.

Please note that this vacancy is subject to sustainable student recruitment to the course.

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students. We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults. The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council. 

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities. 

Darlithydd Cyfrifiadura / Seiberddiogelwch 

(0.8 cyfwerth ag amser llawn - 29.6 awr yr wythnos)

Cyfnod Penodol tan 31 Awst 2022 

Digymhwyster£21,135 - £24,943 y flwyddyn (pro rata)
Cymwysedig: £26,910 - £41,597 y flwyddyn (pro rata)

Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â'n tîm cwricwlwm angerddol a brwdfrydig yng Ngholeg Penybont. Fel darlithydd seiberddiogelwch, byddwch yn cynllunio, yn datblygu, yn gwerthuso ac yn cyflwyno cynnwys cwricwlwm yn effeithiol ac yn effeithlon. Byddwch yn gyrru blaengaredd newydd sbon Coleg Seiber Cymru ac yn gweithio'n agos gyda'n partneriaid diwydiannol Admiral, Thales a Fujitsu i gyflawni cymhwyster cyffrous, perthnasol i ddiwydiant, mewn seiberddiogelwch.

Mae cefndir profedig mewn seiberddiogelwch ac o brosiectau diwydiant sy'n gysylltiedig â seiber yn hanfodol. Mae angen profiad o weithio o fewn platfform cwmwl hefyd, yn ddelfrydol mewn Amazon Web Services, ond mae Microsoft Azure neu Google Cloud Platform yn dderbyniol.

Os teimlwch y gallech gyfrannu at yr addysgu a'r dysgu o fewn y maes hwn, rydym am glywed wrthoch chi! Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn gwybodaeth swydd.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 17 Mehefin 2021

Dyddiad y cyfweliad: 29 Mehefin 2021

Noder: Caiff cyfweliadau eu cynnal o bell drwy fideo gynadledda, felly bydd angen mynediad at gyfrifiadur/dyfais sydd â gwe-gamera.

Noder: Efallai y bydd angen asesiad neu gyfweliad ail gam.

Sylwch fod y swydd wag hon yn destun i recriwtiad cynaliadwy o fyfyrwyr i'r cwrs.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses drylwyr i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus. Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Athro Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg. 

Mae Coleg Penybont yn Gyflogwr Hyderus o Ran Anabledd achrededig, ac fel rhan o hyn rydym yn ymrwymo i roi cyfweliad i bob ymgeisydd anabl sy’n bodloni’r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, ac i’w hystyried ar sail eu medrusrwydd.