Hourly Paid Lecturer in Business

Unqualified: £21,135 - £24,943 per annum (pro rata, hourly paid)
Qualified: £26,910 - £41,597 per annum (pro rata, hourly paid)

We have an exciting opportunity to join our passionate and enthusiastic Curriculum team at Bridgend College. As an Hourly Paid Lecturer, you will plan, develop, evaluate and deliver the curriculum content of learning programmes effectively and efficiently on our Business curriculum provision.

The ideal candidate will have a clear understanding of Business FE and HE qualification standards from Level 1 to Level 6, experience of teaching and delivering Level 1 to Level 3, and a proven record of developing and organising work related materials. A Masters’ degree or significant commercial experience is desirable. With excellent interpersonal skills and the ability to relate to a wide and diverse student population, you will be able to motivate learners of all ages and backgrounds.

Please note, this an hourly paid contract which means that specific days and hours cannot be guaranteed - they are offered on a casual, ad hoc basis to fit the needs of the service and so may vary.

If you feel you could contribute to the teaching and learning within this field, we want to hear from you! For more information, click on the job information pack below: 

Job Information Pack 

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students. We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults. The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council. 

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities. 

Closing date of applications is: 21 June 2021

Date of interview: 6 July 2021

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required.

Please note there may be a requirement for a second stage interview or assessment.

Darlithydd Busnes a delir yn ôl yr awr

Digymhwyster: £21,135 - £24,943 y flwyddyn (pro rata)
Cymwysedig: £26,910 - £41,597 y flwyddyn (pro rata)

Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â'n tîm cwricwlwm angerddol a brwdfrydig yng Ngholeg Penybont. Fel darlithydd, byddwch yn cynllunio, yn datblygu, yn gwerthuso ac yn cyflwyno cynnwys cwricwlaidd rhaglenni dysgu yn effeithiol ac yn effeithlon ar ein darpariaeth cwricwlwm busnes.  

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn meddu ar ddealltwriaeth glir o safonau cymhwysterau busnes AB ac AU o Lefel 1 i Lefel 6, profiad o addysgu a chyflwyno Lefel 1 i Lefel 3, a chofnod profedig o ddatblygu a threfnu deunyddiau sy'n gysylltiedig â gwaith. Mae gradd Meistr neu brofiad masnachol sylweddol yn ddymunol. Gyda sgiliau rhyngbersonol rhagorol a'r gallu i uniaethu â phoblogaeth eang ac amrywiol o fyfyrwyr, byddwch yn gallu ysgogi dysgwyr o bob oed a chefndir.

Noder, mae hwn yn gontract a delir yn ôl yr awr sy'n golygu na ellir gwarantu diwrnodau ac oriau penodol - cânt eu cynnig ar sail achlysurol, ad hoc i weddu i anghenion y gwasanaeth ac felly gallant amrywio.

Os teimlwch y gallech gyfrannu at yr addysgu a'r dysgu o fewn y maes hwn, rydym am glywed wrthoch chi! Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn gwybodaeth swydd isod:

Pecyn Gwybodaeth Swydd 

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses drylwyr i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus. Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Athro Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg. 

Mae Coleg Penybont yn Gyflogwr Hyderus o Ran Anabledd achrededig, ac fel rhan o hyn rydym yn ymrwymo i roi cyfweliad i bob ymgeisydd anabl sy’n bodloni’r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, ac i’w hystyried ar sail eu medrusrwydd. 

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 21 Mehefin 2021

Dyddiad y cyfweliad: 6 Gorffennaf 2021

Noder: Caiff cyfweliadau eu cynnal o bell drwy fideo gynadledda, felly bydd angen mynediad at gyfrifiadur/dyfais sydd â gwe-gamera.

Noder: Efallai y bydd angen asesiad neu gyfweliad ail gam.