Hub Officer (Rugby)

Pembrokeshire College is looking to appoint a Rugby Hub Officer to work in partnership with Ysgol Bro Gwaun, with the support of WRU funding.  The successful candidate will be an employee of the College. 

Salary Details:      Scale BS12-18 (currently £18,666 - £21,189 pro rata)

Hours of Work:      
Full-time (37 hours per week)
You will be required to work flexibly over the academic year, including term-time and holiday periods—evenings/weekends

Contract Type:    
Salaried - Fixed term to 31 July 2022 (covering a secondment)

Whilst this opportunity is currently covering a secondment, this post is initially project funded to 31/07/2022.  However, it is likely that project funding may continue for a further period, beyond this date.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £15).

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Closing Date: Midnight, Sunday 20th June 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Swyddog Hwb (Rygbi)

Mae Coleg Sir Benfro am benodi Swyddog Hwb Rygbi i weithio mewn partneriaeth ag Ysgol Bro Gwaun, gyda chymorth cyllid Undeb Rygbi Cymru (URC). Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyflogai i'r Coleg.

Manylion Cyflog:     
Graddfa BS12-18 (£18,666 - £21,189 pro rata ar hyn o bryd)

Oriau Gwaith:       Llawn-amser (37 awr yr wythnos)

Bydd gofyn i chi weithio'n hyblyg dros y flwyddyn academaidd, gan gynnwys cyfnodau yn ystod y tymor a gwyliau - gyda'r nos/ar benwythnosau

Math o Gontract:    
Cyflog - Tymor penodol hyd 31 Gorffennaf 2022 (yn cyflenwi secondiad)

Er bod y cyfle hwn ar hyn o bryd yn cyflenwi secondiad, ariennir y swydd hon i ddechrau hyd at 31/07/2022. Fodd bynnag, mae'n debygol y gall cyllid prosiect barhau am gyfnod pellach, y tu hwnt i'r dyddiad hwn.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2016, mae gofyn i bob Gweithiwr Cefnogi AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £15).

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn benodol gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau/Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Sul 20 Mehefin 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk