Gower College Swansea

Facilities Management Trainer

Location
Gloucester, Worcester and Bristol
Salary
£28,596.00 - £33,266.00 Per Annum
Posted
01 Jun 2021
Closes
11 Jun 2021
Ref
MAY20218059
Job Function
Academic Support
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

This post will be based in England, initially in the Gloucester, Worcester and Bristol areas

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Duration: Until July 2023

Attachments: FacilitiesManagementTrainer-JDPS.doc

This is an exciting opportunity for a suitably qualified Facilities Management trainer to join our highly successful and professional team, operating within GCS Training, the commercial branch of the College. 

Working within the Business, Skills and Innovation department, you will market, recruit, teach, assess, and support learners within the sector. Programmes may include Work Based Learning, NVQs, European Funded projects, bespoke programmes and workshops.

With a professional approach you will have current knowledge of the relevant framework and be able to deliver all qualifications at all levels relevant to the apprenticeship framework. Ideally you will also be familiar with the administrative requirements of the apprenticeship programmes.

You will work with external employers and managers within the College to identify and support training solutions to meet the needs of the organisations and assist Internal Quality Assurers in ensuring that all requirements of the External Quality Assurers and awarding bodies are met.

You will possess a minimum level 3 IWFM qualification or equivalent in a relevant area and hold or be willing to work towards the A1 Assessor/V1 Internal Verifiers (TAQA) award.  Level 2 (Grade A-C) or equivalent Maths and English qualification is essential for this post, together with a commitment to undertake the Preparing to Teach qualification (PTTLS).

With excellent verbal and written communication skills and strong ILT skills you will have the experience and occupational competence to assess up to level 5. With the ability to motivate, inspire and transfer knowledge to the learner you will have excellent attention to detail, be target driven with a strong focus on quality.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.(delete if not required)

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Hyfforddwr Rheoli Cyfleusterau

Reference: MAY20218136

xpiry date: 23:59, 28 May 2021

Location: Abertawe

Salary: £29,482.00 - £34,297.00 Per Annum

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Duration: Tan Gorffennaf 2023

Attachments: FacilitiesManagementTrainer-JDPS(Cym).doc

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Hyfforddwr Rheoli Cyfleusterau cymwysedig i ymuno â’n tîm llwyddiannus a phroffesiynol, sy’n gweithredu o fewn Hyfforddiant CGA, sef cangen fasnachol y Coleg

Gan weithio o fewn yr adran Busnes, Sgiliau ac Arloesi, byddwch yn marchnata, recriwtio, asesi ac yn cefnogi dysgwyr o fewn y sector. Gall rhaglenni gynnwys Dysgu Seiliedig ar Waith, NVQ, Prosiectau a gyllidir gan gyllid Ewropeaidd yn ogystal â rhaglenni a gweithdai pwrpasol.

Bydd gennych ymagwedd broffesiynol, gwybodaeth gyfredol o’r fframwaith a byddwch yn gallu darparu cymwysterau ar bob lefel sy’n berthnasol i fframwaith y brentisiaeth. Yn ddelfrydol, byddwch yn gyfarwydd â gofynion gweinyddol y rhaglenni prentisiaeth.

Bydd gofyn i chi weithio â chyflogwyr a rheolwyr allanol o fewn y Coleg i nodi a chefnogi datrysiadau hyfforddi, er mwyn diwallu anghenion y sefydliad a chynorthwyo Gwirwyr Ansawdd Mewnol i sicrhau bod holl ofynion y Gwiriwr Ansawdd Allanol a’r cyrff dyfarnu’n cael eu bodloni.

Bydd gennych gymhwyster IWMF Lefel 3 (o leiaf) neu gymhwyster cyfatebol mewn maes perthnasol a byddwch yn meddu ar/barod i weithio tuag at gymhwyster Asesi A1/Gwirwyr Mewnol V1 (TAQA). Mae cymhwyster Lefel 2 (Graddau A-C) neu’r cyfwerth mewn Mathemateg a Saesneg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon, ynghyd ag ymrwymiad i gymhwyster Paratoi i Addysgu (PTTLS).

Gyda sgiliau cyfathrebu ardderchog yn ysgrifenedig ac ar lafar a sgiliau TGD cadarn, bydd gennych brofiad a chymhwysedd galwedigaethol i asesu hyd at lefel 5. Gyda’r gallu i ysbrydoli, ysgogi a throsglwyddo gwybodaeth i’r dysgwr bydd gennych lygad rhagorol am fanylder ac yn gallu cyflawni gwaith yn unol â thargedau, gan ganolbwyntio ar ansawdd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar Sgiliau Iaith Gymraeg Lefel 1 (Gweler y Disgrifydd iaith Gymraeg wed’i atodi i’r Disgrifiad Swydd). Er hyn, byddwn yn ystyried ymgeiswyr nad ydynt eto wedi cyrraedd y lefel, ond yn barod i weithio tuag ato.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

(Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. )

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Lleolir y swydd hon yn Lloegr, i ddechrau yn ardaloedd Caerloyw, Caerwrangon a Bryste.