Leadership and Management Trainer (Work Based Learning)

As a Work-Based Learning Trainer, you will plan, design, deliver and evaluate flexible leadership and management programmes tailored to the needs of internal and external stakeholders. You will deliver inspirational training and identify and actively seek opportunities to work with new employers to secure the continued growth of Bridgend College's Leadership and Management programmes. 

Ideally, we would like you to be educated to Degree level or equivalent Leadership or Management Qualification and hold a TAQA Level 3. With the ability to relate to a wide and diverse student population, you will be able to motivate learners of all ages and backgrounds. 

For more information about the role, please click the link below:

Job Information Pack

Why Bridgend College? 

We are a Further Education College recently crowned TES 2019 FE College of the year! We are proud to call ourselves an award-winning college and, over the last few years, we have won many; as learners, staff and our college as a whole, including being awarded #24 in The Times Top 100 Best Places to Work!

* An innovative, friendly, dynamic workforce

* Free parking

* Fantastic Learning & development opportunities

* Very generous annual leave entitlement

* Free access to the Gym suite

* Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council.

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities. 

*Please note, we are not accepting agency correspondence relating to any of our roles at this time.

Hyfforddwr Arweinyddiaeth a Rheoli Llawn Amser  Graddfa Gyflog 5-PO2: GBP 24,162 - GBP 38,117 y flwyddyn 

Fel hyfforddwr Dysgu yn y Gwaith, byddwch yn cynllunio, dylunio, darparu a gwerthuso rhaglenni arweinyddiaeth a rheoli hyblyg sydd wedi'u teilwra i anghenion rhanddeiliaid mewnol ac allanol. Byddwch yn darparu hyfforddiant ysbrydoledig ac yn adnabod ac yn chwilio'n weithredol am gyfleoedd i weithio gyda chyflogwyr newydd er mwyn sicrhau twf parhaus rhaglenni Arweinyddiaeth a Rheoli Coleg Penybont.

Yn ddelfrydol, hoffwn i chi bod yn addysgedig at lefel Gradd neu gymhwyster Arweinyddiaeth a Rheoli cyfwerth ac yn meddu ar TAQA Lefel 3. Gyda sgiliau rhyngbersonol rhagorol a’r gallu i uniaethu â phoblogaeth eang ac amrywiol o fyfyrwyr, byddwch yn gallu ysgogi dysgwyr o bob oedran a chefndir.

Am fwy o wybodaeth am y swydd, cliciwch ar y ddolen isod.

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach, ac fe'n coronwyd yn Goleg AB y Flwyddyn 2019 gan TES yn ddiweddar! Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 24ain safle ar restr '100 Lle Gorau i Weithio' y Times!

* Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig

* Parcio am ddim ar y safle

* Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu

* Hawl gwyliau blynyddol hael iawn

* Mynediad am ddim i'r gampfa

* Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Athro AB gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Mae Coleg Penybont wedi'i achredu ar gyfer y dyfarniad Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer swydd, ac i'w hystyried nhw ar eu galluoedd.

*Nodwch, nid ydym yn derbyn gohebiaeth asiantaeth sy’n ymwneud ag unrhyw un o’n rolau ar hyn o bryd.