IT Support Officer (3rd Line)

Location Across All Campuses
Full Time and Fixed Term for 6 Months 

Bridgend College has a new, exciting opportunity for an IT Support Officer (3rd line) to join our innovative and passionate IT Support team.   

Job Purpose: To manage the day to day administration of the college IT infrastructure. Including but not limited to: Active Directory, Group Policy, Microsoft System Center, Windows Image Deployment Application deployment, Virtualization

Technologies (VMWare),SonicWALL firewall, Dell/HP network

What are we looking for?

  • Sound understanding of Microsoft and Google Operating systems Technical Skills including Google Suite, Windows, Microsoft Office, AV Products, Remote Desktop Services Good hardware and software troubleshooting and diagnostic skills IT Industry knowledge and proven education industry experience Good interpersonal skills

For further information, and to view the full job description and person specification, please view the job information pack.

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

Closing date: 09/05/2021

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required. 

Swyddog Cymorth TG (3ydd Llinell)   Graddfa gyflog P02: £36,157 - £39,298 y flwyddyn  Llawn Amser a Thymor Penodol am 6 Mis

Mae cyfle newydd a chyffrous yng Ngholeg Penybont i Swyddog Cymorth TG (3ydd Llinell) ymuno â’n tîm Cymorth TG arloesol ac angerddol.  

Diben y Swydd: Rheoli gweinyddiaeth seilwaith TG y coleg o ddydd i ddydd. Gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i: Cyfeiriadur Gweithredol, Polisi Grwp, Canolfan System

Microsoft, Windows Image Deployment Application deployment, Technolegau Virtualization (HyperV/VMWare), Microsoft Exchange, wal d?n SonicWALL, rhwydwaith Dell/HP

Beth ydyn ni’n chwilio amdano?

  • Gwybodaeth gadarn o systemau gweithredu Microsoft a Google.  Sgiliau Technolegol gan gynnwys Google Suite, Windows, Microsoft Office, Cynhyrchion AV, Gwasanaethau Bwrdd Gwaith o bell Sgiliau datrys problemau a diagnostic caledwedd a meddalwedd da Gwybodaeth am y Diwydiant TG a phrofiad profedig o’r diwydiant addysg. Sgiliau rhyngbersonol da. 

I gael mwy o wybodaeth, ac i weld y swydd-ddisgrifiad a’r fanyleb person llawn, gweler y pecyn gwybodaeth swydd.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.

Dyddiad cau: 09/05/2021

Noder: caiff cyfweliadau eu cynnal o bell drwy fideo gynadledda, felly bydd angen mynediad i gyfrifiadur/dyfais â gwe-gamera.