Bilingual Tutor in Public Services

Pembrokeshire College is currently seeking to appoint an enthusiastic and proactive Bilingual Tutor with Welsh language skills, to work within the Public Services Department.  This is a new post which has been funded by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol grant which aims to support learners to study through the medium of Welsh and develop learners’ Welsh language skills.

Salary Details:       
Scale BS18 - 25 BAR 26 - 29
Currently £21,189 - £25,534 BAR £26,366 - £29,295 pro rata

Hours of Work:      0.6 FTE - 22 hours per week

Contract Type:       Salaried - fixed term to 30 June 2022 (project funded)

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following:  Applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date: Midnight, Sunday 16th May 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Tiwtor Dwyieithog Gwasanaethau Cyhoeddus

Ar hyn o bryd mae Coleg Sir Benfro yn ceisio penodi Tiwtor Dwyieithog brwdfrydig a rhagweithiol gyda sgiliau Cymraeg, i weithio yn yr Adran Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae hon yn swydd newydd, wedi’i hariannu gan grant Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd â’r nod o gynorthwyo dysgwyr i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg a datblygu sgiliau Cymraeg y dysgwyr.

Manylion Cyflog:       
Graddfa BS18 - 25 BAR 26 - 29
Ar hyn o bryd £21,189 - £25,534 BAR £26,366 - £29,295 pro rata

Oriau Gwaith:             0.6 FTE - 22 awr yr wythnos

Math o Gontract:      
Cyflogedig - cynfod penodol hyd at 30 Mehefin 2022 (wedi'i ariannu gan y prosiect)

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2016, mae gofyn i bob Gweithiwr Cefnogi AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’r canlynol yn arbennig: Ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / Ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / Ymgeiswyr rhannu swydd.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau:  Hanner Nos, Nos Sul 16 Mai 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk