College Nurse

Pembrokeshire College is looking to employ an experienced Nurse to join the Safeguarding and Wellbeing Department. They will provide a Nurse led Health service to the students of the college promoting physical, emotional, psychological and mental health wellbeing.

Salary:    £25,534 pro rata.  Equivalent to £13.27 per hour
(fractionalised posts are paid in equal amounts over 12 months and the appropriate element of holiday pay will be incorporated into the calculation) 

Hours of Work:       
15 hours per week  worked over the College’s term weeks. (36 weeks per year)                 

Due to essential work required, the successful candidate must be available
to work additional hours (up to 37 per week maximum) on a flexible basis from appointment to 31st October 2021 (bar agreed holiday periods), reducing to 15  hours per week from 1st November 2021        

Contract Type:  Salaried

Qualifications:  
Qualified as a Registered General Nurse with current nursing experience

The successful applicant will work as  a member of a busy  Cross College  Support team . The role will work with staff, learners  and their parents/carers. A key part of the role  will be to prepare, support and review  learners Health Care and Support Plans.

Due to the requirement to work face to face with  vulnerable learners on the College premises, and the College’s duty to work in accordance with Welsh Government Covid requirements, staff appointed cannot be either at ‘increased risk’, ’extremely vulnerable’ or living with someone who is ’extremely vulnerable’ in relation to Covid, as social distancing is not possible with these learners.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants. 

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight  Sunday 2nd May 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Nyrs Coleg

Mae Coleg Sir Benfro am gyflogi Nyrs brofiadol i ymuno â'r Adran Diogelu a Lles. Byddant yn darparu gwasanaeth Iechyd dan arweiniad Nyrs i fyfyrwyr y Coleg, yn hyrwyddo lles iechyd corfforol, emosiynol, seicolegol a meddyliol.

Cyflog:   
£25,534 pro rata. Cyfwerth â £13.27 yr awr
(telir swyddi ffracsiynol mewn symiau cyfartal dros 12 mis a bydd yr elfen briodol o dâl gwyliau yn cael ei chynnwys yn y cyfrifiad)

Oriau Gwaith:    
15 awr yr wythnos, yn gweithio dros wythnosau tymor y Coleg (36 wythnos y flwyddyn)
Oherwydd gwaith hanfodol sy'n ofynnol, rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod ar gael i weithio oriau ychwanegol (hyd at uchafswm o 37 yr wythnos) ar sail hyblyg o'u hapwyntiad i 31 Hydref 2021 (ac eithrio cyfnodau gwyliau y cytunwyd arnynt), gan ostwng i 15 awr yr wythnos o 1 Tachwedd 2021

Math o Gontract:       Cyflog

Cymwysterau:  
Wedi cymhwyso fel Nyrs Gyffredinol Gofrestredig sydd â phrofiad nyrsio cyfredol

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio fel aelod o dîm Cymorth prysur ar draws y Coleg. Bydd y rôl yn gweithio gyda staff, dysgwyr a'u rhieni/gofalwyr. Rhan allweddol o'r rôl fydd paratoi, cefnogi ac adolygu Cynlluniau Gofal Iechyd a Chymorth i ddysgwyr.

Oherwydd y gofyniad i weithio wyneb yn wyneb â dysgwyr agored i niwed ar gampws y Coleg, a dyletswydd y Coleg i weithio yn unol â gofynion Covid Llywodraeth Cymru, ni all staff a benodir fod naill ai mewn 'risg uwch', yn 'hynod fregus' neu'n byw gyda rhywun sy'n 'hynod fregus' mewn perthynas â Covid, gan nad yw cadw pellter cymdeithasol yn bosibl gyda'r dysgwyr hyn.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn arbennig gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau:  Hanner Nos Sul 2 Mai 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk