Gower College Swansea

Welsh Manager (Maternity Cover)

Location
Swansea, Abertawe
Salary
£41,919.00 - £44,660.00 Per Annum
Posted
15 Apr 2021
Closes
04 May 2021
Ref
APR20219296
Subject Area
Languages
Job Level
Manager
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Duration: Fixed Term until April 2022

Attachments: Bilingual Champion - JD PS (2) (002).doc
WelshManager-JDPS.docx

Gower College Swansea are currently looking for enthusiastic individual to cover the maternity leave of our Welsh Manager to ensure that momentum is not lost on the implementation of our Bilingual/Welsh Development strategy and compliance with the Welsh Language Standards.

The successful candidate will support Faculties and Learning Areas in working towards their Welsh Medium/Bilingual objectives, manage the translation team and oversee the co-ordination of activities and initiatives to raise the profile of the language and culture. The role will also be the lead  on compliance with the Welsh Language Standards.

Educated to Degree level you will ideally hold a recognised Teaching or Training Qualification and have experience of developing/promoting Welsh Language/Bilingual services or resources across a public sector body.

With excellent bilingual communication skills and experience of leading a team, you will be familiar with the requirements of the Welsh Language Standards. Excellent interpersonal skills and the ability to develop good partnerships and work as a member of a team are also essential for this post.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Rheolwr y Gymraeg (Cyfnod Mamolaeth)

Reference: APR20211369

Location: Abertawe S

alary: £41,919.00 - £44,660.00 Per Annum

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Duration: Contract cyfnod penodol tan fis Ebrill 2022

Attachments: WelshManager-JDPS(Cymraeg).docx

Mae Coleg Gwyr Abertawe ar hyn o bryd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i weithio dros gyfnod mamolaeth ein Rheolwr y Gymraeg i sicrhau na chollir momentwm wrth weithredu ein strategaeth Datblygu Dwyieithog/Cymraeg a chydymffurfio â Safonau’r Gymraeg. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn helpu Cyfadrannau a Meysydd Dysgu i weithio tuag at eu hamcanion Cyfrwng Cymraeg/Dwyieithog, rheoli’r tîm cyfieithu a goruchwylio’r gwaith o gydlynu  gweithgareddau a mentrau i godi proffil yr iaith a’r diwylliant. Y rôl hefyd fydd yr arweinydd ar gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg. 

Wedi’ch addysgu i lefel Gradd, yn ddelfrydol, byddwch yn meddu ar Gymhwyster Addysgu neu Hyfforddi cydnabyddedig a bydd gennych brofiad o ddatblygu/hyrwyddo gwasanaethau neu adnoddau Iaith Gymraeg/Dwyieithog ar draws corff sector cyhoeddus. 

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu dwyieithog rhagorol a phrofiad o arwain tîm a byddwch yn gyfarwydd â gofynion Safonau’r Gymraeg. Mae sgiliau rhyngbersonol rhagorol a’r gallu i ddatblygu partneriaethau da a gweithio fel aelod o dîm hefyd yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).