I.T. Support Apprentice

Location Across All Campuses

Bridgend College has a new, exciting opportunity for an I.T Apprentice to join our innovative and passionate I.T Support team.   

This role offers an excellent opportunity to develop your skills through hands-on learning and training whilst working towards attaining a Level 3 Diploma in I.T Infrastructure.

With excellent organisational and IT skills you will have the ability and confidence to work within a team and have a can-do attitude, with a keen interest in developing in the field of IT.  The ideal candidate will have knowledge or awareness of the requirements of working in a busy office environment within a large organisation.

Due to the requirements of the course, you must not already hold a Degree or Higher Qualification in IT.  You must have five GCSEs at Grade A-C or above or equivalent, including English and Mathematics. Alternatively, you will have to undertake a Level 2 qualification in Essential Skills; Numeracy, Literacy and IT as part of the apprenticeship.

If you want to kick-start your career in I.T, we want to hear from you! 

Job Information Pack

Please note that an offer of employment will be subject to pre-employment checks and Apprenticeship eligibility checks with the Apprenticeship provider.

Closing date: 21/04/2021

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required. 

Prentis Cymorth T.G.

Graddfa Brentisiaid: £12,000 - £14,855 y flwyddyn Llawn amser am gyfnod penodol o 2 flynedd

Mae cyfle newydd a chyffrous yng Ngholeg Penybont i Brentis TG ymuno â’n tîm Cymorth TG arloesol ac angerddol.  

Mae’r rôl hon yn cynnig cyfle ardderchog i chi ddatblygu’ch sgiliau drwy ddysgu a hyfforddiant ymarferol wrth weithio tuag at ennill Diploma Lefel 3 mewn Seilwaith TG.

Ynghyd â sgiliau trefniadol a TG gwych, bydd y gallu a’r hyder gennych i weithio mewn tîm, yn ogystal ag agwedd ‘gallu gwneud’ a diddordeb brwd mewn datblygu yn y maes TG. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol wybodaeth neu ymwybyddiaeth o ofynion gweithio mewn swyddfa brysur mewn sefydliad mawr.

Oherwydd gofynion y cwrs, mae’n rhaid nad oes Gradd neu Gymhwyster Uwch arall gennych yn TG. Mae’n rhaid bod pum TGAU gradd A-C neu uwch neu gyfwerth gennych, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg. Fel arall, bydd angen i chi ymgymryd â chymhwyster Lefel 2 mewn Sgiliau Hanfodol; Rhifedd, Llythrennedd a TG fel rhan o’r brentisiaeth.

Os ydych chi am roi sbardun i’ch gyrfa yn y maes TG, hoffem glywed gennych! 

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Noder, bydd cynnig swydd yn amodol ar wiriadau cyn cyflogi a gwiriadau i’ch cymhwysedd i ymgymryd â phrentisiaeth.

Dyddiad cau: 21/04/2021

Noder: caiff cyfweliadau eu cynnal o bell drwy fideo gynadledda, felly bydd angen mynediad i gyfrifiadur/dyfais â gwe-gamera.