Gower College Swansea

Housing Trainer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£29,482.00 - £34,297.00 Per Annum
Posted
07 Apr 2021
Closes
15 Apr 2021
Ref
APR20219274
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking Duration: Until July 2022

Attachments: HousingTrainer-JDPS.doc

This is an exciting opportunity for a suitably qualified Housing Trainer to join our highly successful and professional team, operating within GCS Training, the commercial branch of the College. 

Working within the Business, Skills and Innovation department, you will market, recruit, teach, assess, and support learners within the sector. Programmes may include Work Based Learning, NVQs, European Funded projects, bespoke programmes and workshops.

With a professional approach you will have current knowledge of the housing framework and be able to deliver all qualifications at all levels relevant to the apprenticeship framework. Ideally you will also be familiar with the administrative requirements of the apprenticeship programmes.

Working with external employers and managers within Gower College Swansea you will identify and support training solutions to meet the needs of the organisations and assist Internal Verifiers in ensuring that all requirements of the External Verifier and awarding bodies are met.

Ideally you will possess a level 5 qualification or equivalent, in a relevant area or be prepared to works towards and hold or be willing to work towards the A1 Assessor/V1 Internal Verifiers award. Level 2 (Grade A-C) or equivalent Maths and English qualification along with a commitment to undertake the Preparing to Teach qualification (PTTLS) is essential for this post.

Welsh speaker desirable or the willingness to learn.

With excellent verbal and written communication skills and strong ILT skills you will have the experience and occupational competence to assess at Level 1-3 or equivalent with the ability to motivate, inspire and transfer knowledge to the learner.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Based at Jubilee Court, Swansea, SA5 4HB

Hyfforddwr Tai Reference: APR20219276 Expiry date: 23:59, 15 April 2021 Location: Abertawe Salary: £29,482.00 - £34,297.00 Per Annum Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim. Duration: Tan Orffennaf 2022 Attachments: HousingTrainerGCS-JDPS(CYM).docx

Dyma gyfle cyffrous i hyfforddwr cymwys ymuno â’n tîm llwyddiannus a phroffesiynol sy’n gweithredu o fewn Hyfforddiant CGA, cangen fasnachol y Coleg.

Gan weithio o fewn yr adran Busnes, Sgiliau ac Arloesi, byddwch yn marchnata, recriwtio, addysgu, asesu a chefnogi dysgwyr o fewn y sector. Byddwch yn gweithio fel rhan o rhaglenni Dysgu Seiliedig ar Waith, rhaglenni NVQ, prosiectau a ariennir gan gyllid ewropeaidd yn ogystal â phrosiectau a rhaglenni pwrpasol.

Byddwch yn meddu ar ymagwedd broffesiynol a bydd gennych wybodaeth gyfredol am y fframwaith. Byddwch hefyd yn gallu cyflwyno pob cymhwyster (ar bob lefel) sy’n berthnasol i’r fframwaith brentisiaethau. Yn ddelfrydol, byddwch yn gyfarwydd â gofynion gweinyddol y rhaglenni prentisiaeth.

Gan weithio gyda chyflogwyr a rheolwyr allanol yng Ngholeg Gwyr Abertawe, byddwch yn gallu nodi a chefnogi datrysiadau hyfforddiant er mwyn diwallu anghenion sefydliadau. Bydd gofyn ichi hefyd gynorthwyo Dilyswyr Mewnol i sicrhau bod gofynion y Dilysydd Allanol a’r corff dyfarnu yn cael eu bodloni.

Yn ddelfrydol mi fydd gennych gymhwyster lefel 5 neu’r cyfwerth mewn maes perthnasol a byddwch yn meddu ar (neu’n barod i weithio tuag at) ddyfarniad Asesydd A1/Dilyswyr Mewnol V1. Bydd gennych gymwysterau Lefel 2 (Gradd A-C) neu’r cyfwerth mewn Mathemateg a Saesneg ynghyd ag ymrwymiad i gyflawni cymhwyster Paratoi i Addysgu (PTTLS). Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol ar gyfer swydd hon.

Yn ogystal â sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig, bydd gennych brofiad a chymhwysedd galwedigaethol i asesu Lefelau 1-3 (neu’r cyfwerth), a byddwch yn gallu ysgogi ac ysbrydoli dysgwyr, gan drosglwyddo’ch gwybodaeth iddynt.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Bydd y swydd wedi’i lleoli yn Llys Jiwbilî, Abertawe, SA5 4HB