MIS Officer

Pembrokeshire College has an opportunity for an MIS Officer to work within its busy Management Information Systems Department.  This role will be extremely varied and provide the opportunity to work in a wide range of administrative activities within the organisation.

Salary Details:    Scale: BS22– 25  Currently £23,581 - £25,534 

Hours of Work:    37 hours worked over 5 days

Contract Type:    Salaried – Permanent

Qualifications:
You will hold a Level 3 qualification in a relevant field.  If not held you will be
expected to achieve a minimum Level 4/5 qualification in a relevant field
within an agreed timescale.

Experience:  
It is essential to have extensive experience at advanced levels of the
Microsoft Office Suite and to have experience in one or more of the following; MS SQL/or Oracle, MS Access database technologies.
(Skills and experience will be tested during the selection process).

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:   Midnight, Sunday 11th April 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Swyddog MIS

Mae gan Goleg Sir Benfro gyfle i Swyddog MIS weithio yn ei Adran Systemau Gwybodaeth Reoli brysur. Bydd y rôl hon yn amrywiol iawn ac yn rhoi cyfle i weithio mewn ystod eang o weithgareddau gweinyddol yn y sefydliad.

Manylion Cyflog:     Graddfa: BS22-25    Ar hyn o bryd £23,581 - £25,534

Oriau Gwaith:         37 awr dros 5 diwrnod

Math o Gontract:     Cyflog - Parhaol

Cymwysterau:         
Bydd gennych gymhwyster Lefel 3 mewn maes perthnasol. Os heb gymhwyster felly, bydd disgwyl i chi ennill cymhwyster Lefel 4/5 o leiaf mewn maes perthnasol o fewn amserlen y cytunwyd arni.

Profiad:                    
Mae'n hanfodol bod â phrofiad helaeth ar lefelau uwch o gyfres Microsoft Office a bod â phrofiad yn un neu fwy o'r canlynol; Technolegau cronfa ddata MS SQL/neu Oracle, MS Access. (Bydd sgiliau a phrofiad yn cael eu profi yn ystod y broses ddethol).

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn arbennig gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner Nos, Nos Sul 11eg Ebrill 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk