Learner Tutorial Content Creator

12 months fixed term project

Up to 37hrs per week (minimum 25hrs)

Majority home working with some limited requirement to be campus-based

You will lead on the creation of a holistic tutorial programme, aligned to the colleges 8 core skills and the seven well-being goals outlined in the Wellbeing of Future Generations (Wales) Act. The programme will enable all learners to develop their personal, social and emotional resilience, whilst ensuring that mandatory topics are covered (e.g. Safeguarding and Prevent).

The programme will be created to provide differentiation at Level 1, 2 and 3 to ensure that learners can access resources and learning outcomes. Each tutorial will be translated to ensure that the programme is available in both Welsh and English.

You will work alongside a digital developer who will turn session content into engaging eLearning modules, building a week-by-week self-directed online tutorial offer.

What are we looking for?

 • Qualified to degree level or equivalent
 • GCSE English and/or Welsh at grade C or above (or equivalent)
 • Experience of delivering a time bound multidimensional project
 • Experience of working with post-16 young people, either as a teacher, a coach or engagement role
 • Highly skilled written and grammatical ability, including copywriting experience
 • Proven track record of creating engaging, innovative and inclusive content to and for young people
 • Ability to turn ideas into interactive and engaging content
 • Welsh language skills are desirable

For further information, and to view the full job description and person specification, please view the job information pack.

Closing date: 11/04/2021

Interview date: 16/04/2021

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

Creawdwr Cynnwys Tiwtorialau Dysgwyr 

Graddfa gyflog 6: £27,398 - £29,266 y flwyddyn (pro rata) 

Prosiect cyfnod penodol o 12 mis

I fyny at 37 awr yr wythnos (o leiaf 25 awr)

Gweithio gartref yn bennaf, gyda rhywfaint o weithio ar y campws

Byddwch yn arwain ar greu rhaglen diwtorialau holistig sy’n cydweddu ag 8 sgil craidd y Coleg a’r saith nod llesiant a nodwyd yn Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Bydd y rhaglen yn galluogi dysgwyr i ddatblygu eu gwydnwch personol, cymdeithasol ac emosiynol wrth sicrhau bod pynciau hanfodol (e.e. Diogelu a Prevent) yn cael eu trafod.

Caiff y rhaglen ei chreu i ddarparu gwahaniaethu ar Lefel 1, 3 a 3 er mwyn sicrhau bod dysgwyr yn gallu cael mynediad i adnoddau a deilliannau dysgu. Caiff pob tiwtorial ei gyfieithu i sicrhau bod y rhaglen ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â datblygwr digidol a fydd yn troi cynnwys y sesiynau yn fodiwlau e-ddysgu ddiddorol, gan greu rhaglen diwtorialau ar-lein hunangyfeiriedig wythnosol.

Beth ydyn ni’n chwilio amdano?

 • Cymwysedig hyd at lefel radd neu gyfwerth.
 • TGAU Saesneg a/neu Gymraeg lefel C neu uwch (neu gyfwerth).
 • Profiad o gwblhau prosiectau amlddimensiynol erbyn dyddiadau cau penodol.
 • Profiad o weithio â phobl ifanc ôl-16, naill ai fel athro, hyfforddwr neu mewn rôl ymgysylltu.
 • Medrus iawn o ran sgiliau ysgrifennu a gramadegol, yn cynnwys profiad o ysgrifennu copïau.
 • Record brofedig o greu cynnwys diddorol, arloesol a chynhwysol ar gyfer pobl ifanc.
 • Y gallu i dro syniadau’n gynnwys rhyngweithiol a diddorol.
 • Sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol.

I gael mwy o wybodaeth, ac i weld y swydd-ddisgrifiad a’r fanyleb person llawn, gweler y pecyn gwybodaeth swydd.

Dyddiad Cau: 11/04/2021

Dyddiad y Cyfweliad: 16/04/2021

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.