Student Engagement Lead (Welsh Essential)

Term Time Only for 42 weeks per annum
(The approximate salary based on the full 42 weeks is £18,576 - please note actual salary will be based on number of weeks worked)

We have a new and exciting opportunity for a Welsh speaking Student Engagement Lead to join our Student Wellbeing Team! 

Job Purpose: To be innovative and able to engage students in a variety of initiatives such as Be Heard, Be Active and Be Involved. You will ensure these opportunities are available to all students across College and to increase the level of student participation through the medium of Welsh.

What are we looking for? 

  • Proven track record of working with young people in groups. Knowledge of networking with individuals and agencies. Knowledge and awareness of issues affecting young adults. Knowledge of the barriers when offering student engagement activities and strategies to overcome them. Knowledge of SOVA, Child Protection and Prevent Legislation. Level 1, 2 & 3 Child Protection or working towards. Ability to demonstrate integrity and patience. Fluent Welsh speaker.

If you are an innovative and patient individual with the ability to support our learners, we want to hear from you!

For further information, please view the job information pack.

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Learning Support Worker with the Education Workforce Council. 

Arweinydd Ymgysylltu Myfyrwyr (Cymraeg yn Hanfodol)

Graddfa cyflog 3: £20,062 - £21,470 y flwyddyn (pro rata)

Llawn Amser a Pharhaol 

Amser Tymor yn Unig ar gyfer 42 wythnos y flwyddyn 
(Y cyflog bras yn seiliedig ar 42 wythnos lawn yw £18,576 -  Nodwch fod y gyflog wirioneddol yn seiliedig ar y nifer o wythnosau a weithiwyd) 

Mae gennym gyfle newydd a chyffrous ar gyfer Arweinydd Ymgysylltu Myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg i ymuno ?’n T?m Lles Myfyrwyr!

Diben y Swydd: Bod yn arloesol ac ymgysylltu myfyrwyr gydag amrywiaeth o fentrau megis Llais y Dysgwr, Bod yn Weithgar a Chymryd Rhan. Byddwch yn sicrhau bod y cyfleoedd hyn ar gael i’r holl fyfyrwyr ar draws y Coleg, ac yn cynyddu lefelau cyfranogiad y myfyrwyr trwy gyfrwng y Gymraeg. 

  • Profiad o weithio gyda phobl ifanc mewn grwpiau. Gwybodaeth am rwydweithio gydag unigolion ac asiantaethau Gwybodaeth ac ymwybyddiaeth am faterion sy’n effeithio oedolion ifanc. Gwybodaeth am y rhwystrau wrth gynnig gweithgareddau ymgysylltu myfyrwyr, a strategaethau i’w goresgyn. Gwybodaeth am SOVA, Deddfwriaeth Atal ac Amddiffyn Plant. Amddiffyn Plant Lefel 1, 2 a 3 neu’n gweithio tuag at hyn. Gallu dangos unplygrwydd ac amynedd. Rhugl yn y Gymraeg 

Os ydych yn unigolyn arloesol, amyneddgar ac egnïol gyda’r gallu i gefnogi ein dysgwyr, hoffwn glywed wrthoch!

I gael fwy o wybodaeth, edrychwch ar y pecyn gwybodaeth swydd.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.

Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a bydd rhaid i chi gofrestru fel Gweithiwr Cymorth Dysgu Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addys