Pastoral Support Coach

(project funded - fixed term to 31/03/2022)

Pembrokeshire College is currently seeking to appoint a motivated and inspiring individual to join the faculty area of Humanities, Arts, Sports & Services.  We are ideally looking for one individual to undertake this role, although consideration would be given for appropriate applicants to undertake the role on a job share basis.

Salary Details:  
£23,581 - £25,534 pro rata
Equivalent to £14.69 - £15.90 per hour (please note the appropriate element of holiday pay is incorporated within the hourly rate). 

Hours of Work:              
Full time - 37 hours per week (fewer hours on a job share basis)
(these hours will be worked over the College’s term time weeks)

Contract Type:  Hourly paid - initially fixed term to 31/03/2022

This contract will be initially undertaken on hourly paid basis - however with effect 1 September 2021, you will move to an  annualised salaried contract.  Please note, as teaching does not take place during the summer months, you may not receive pay for the month of August 2021.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £15).                                       

Pembrokeshire College particularly welcomes the following:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Closing Date: Midday, Friday 12th March 2021

Anogwyr Cymorth Bugeiliol

(prosiect a ariennir - tymor penodol hyd at 31/03/2022)

Ar hyn o bryd mae Coleg Sir Benfro yn ceisio penodi unigolyn llawn cymhelliant ac ysbrydoliaeth i ymuno â maes cyfadran Y Dyniaethau, Y Celfyddydau, Chwaraeon a Gwasanaethau. Yn ddelfrydol, rydym yn chwilio am un unigolyn i gyflawni'r rôl hon, er y byddai ymgeiswyr priodol yn cael eu hystyried i gyflawni'r rôl ar sail rhannu swydd.

Manylion Cyflog:  
£23,581 - £25,534 pro rata
Cyfwerth â £14.69 - £15.90 yr awr)

(nodwch fod yr elfen briodol o dâl gwyliau wedi'i chynnwys yn y gyfradd fesul awr).

Oriau Gwaith:  
lawn amser - 37 awr yr wythnos (llai o oriau ar sail rhannu swydd)
(bydd yr oriau hyn yn cael eu gweithio adegau tymor y Coleg)

Math o Gontract:
Tâl fesul awr - tymor penodol i ddechrau hyd at 31/03/2022

Ymgymerir â'r contract hwn i ddechrau ar sail tâl fesul awr. Fodd bynnag, o’r 1af Medi 2021, byddwch yn symud i gontract cyflog blynyddol. Sylwch, gan nad yw'r addysgu'n digwydd yn ystod misoedd yr haf, efallai na fyddwch yn derbyn tâl ar gyfer mis Awst 2021.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2016, mae gofyn i bob Gweithiwr Cefnogi AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’r canlynol yn arbennig: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/Ymgeiswyr ag anableddau/Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swydd.

Dyddiad Cau:  Hanner dydd, Dydd Gwener 12 Mawrth 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk