Online Course Tutor (Computer Science)

The College’s online e-learning provision delivering A-levels, GCSEs and CPD training is increasing the range and number of online courses available and require additional course experts.

We currently have a high demand for Online Course Tutors in:

· Computer Science A Level

· Computer Science GCSE

Salary Details:
£5.60 - (per piece of assessed work marked and returned to the learners)

£18.25 - (1 hour per month paid for 5 learners and multiples thereof)

Qualifications:
You will hold an appropriate qualification at degree level or equivalent. A Teaching Qualification (e.g. PGCE/PCE or other teaching equivalent) is desirable.

Experience:
A proven track record of teaching at GCSE, A Level or above in the specialist subject is essential.

These posts have been created to service the online learning initiative and appointments will primarily be to support AS and A2 subjects depending on demand.  You will receive support and training to assist you and will be paid  on completion of the work.  No payment to appointed Tutors is due unless they have learners allocated to them and subsequently marked and returned formative work (approx. 30 pieces of work per learner per academic year).

For an informal chat about this position, please contact Matthew Norman on 01437 701191 or m.norman@pembrokeshire.ac.uk

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Closing Date:  Midnight, Sunday 28th February 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Tiwtor Cwrs Ar-lein

Mae darpariaeth e-ddysgu ar-lein y Coleg sy'n darparu hyfforddiant Lefel-A, TGAU a DPP yn cynyddu ystod a nifer y cyrsiau ar-lein sydd ar gael ac mae angen arbenigwyr cyrsiau ychwanegol arnynt.

Ar hyn o bryd mae gennym alw mawr am Diwtor Cwrs Ar-lein yn y pynciau canlynol:

· Lefel-A Cyfrifiadureg

· TGAU Cyfrifiadureg

Manylion Cyflog:
£5.60 - (fesul darn o waith asesu wedi'i farcio a'i ddychwelyd i'r dysgwyr)

£18.25 - (1 awr y mis am 5 dysgwr a'u lluosrifau o hynny)

Cymwysterau:  
Bydd gennych gymhwyster priodol ar lefel gradd neu gyfwerth. Mae Cymhwyster Addysgu (e.e. TAR/PCE neu gyfwerth addysgu arall) yn ddymunol.

Profiad:
Mae hanes profedig o addysgu ar lefel TGAU, Lefel-A neu uwch yn y pwnc arbenigol yn hanfodol.

Mae'r swyddi hyn wedi'u creu i wasanaethu'r fenter ddysgu ar-lein a bydd apwyntiadau yn bennaf ar gyfer cefnogi pynciau AS ac A2 yn dibynnu ar y galw. Byddwch yn derbyn cymorth a hyfforddiant i'ch cynorthwyo a byddwch yn cael eich talu ar ôl cwblhau'r gwaith. Telir Tiwtoriaid wedi’u penodi pan fydd dysgwyr wedi'u dyrannu iddynt ac wedi marcio a dychwelyd gwaith ffurfiannol (tua 30 darn o waith i bob dysgwr bob blwyddyn academaidd).

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Matthew Norman, ar  01437 701191 neu m.norman@pembrokeshire.ac.uk

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2016, mae gofyn i bob Gweithiwr Cefnogi AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig y canlynol:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Dyddiad Cau: Hanner Nos, Nos Sul 28ain Chwefror 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk