Gower College Swansea

Trainer Facilities Management

Location
Gloucester, Worcester and Bristol
Salary
£28,596.00 - £33,266.00 Per Annum
Posted
11 Feb 2021
Closes
24 Feb 2021
Ref
DEC20204015
Job Function
Academic Support
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

This post will be based in England, initially in the Gloucester, Worcester and Bristol areas

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Duration: Until 31 July 2021

Attachments: FacilitiesManagementTrainer-JDPS.doc

This is an exciting opportunity for a suitably qualified Facilities Management trainer to join our highly successful and professional team, operating within GCS Training, the commercial branch of the College. 

Working within the Business, Skills and Innovation department, you will market, recruit, teach, assess, and support learners within the sector. Programmes may include Work Based Learning, NVQs, European Funded projects, bespoke programmes and workshops.

With a professional approach you will have current knowledge of the relevant framework and be able to deliver all qualifications at all levels relevant to the apprenticeship framework. Ideally you will also be familiar with the administrative requirements of the apprenticeship programmes.

You will work with external employers and managers within the College to identify and support training solutions to meet the needs of the organisations and assist Internal Verifiers in ensuring that all requirements of the External Verifier and awarding bodies are met.

You will possess a minimum level 3 qualification or equivalent in a relevant area and hold or be willing to work towards the A1 Assessor/V1 Internal Verifiers (TAQA) award.  Level 2 (Grade A-C) or equivalent Maths and English qualification is essential for this post, together with a commitment to undertake the Preparing to Teach qualification (PTTLS).

With excellent verbal and written communication skills and strong ILT skills you will have the experience and occupational competence to assess up to level 5. With the ability to motivate, inspire and transfer knowledge to the learner you will have excellent attention to detail, be target driven with a strong focus on quality.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).
Fixed term – 31st July 2021               

Hyfforddwr Rheoli Cyfleusterau

Reference: DEC20205348

Location: Lloegr

Salary: £28,596.00 - £33,266.00 Per Annum

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc , Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim. Duration: Tan 31 Gorffennaf 2021

Attachments: FacilitiesManagementTrainer-JDPS(Cym).doc

Lleolir y swydd hon yn Lloegr, i ddechrau yn ardaloedd Caerloyw, Caerwrangon a Bryste

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Hyfforddwr Rheoli Cyfleusterau cymwysedig i ymuno â’n tîm llwyddiannus a phroffesiynol, sy’n gweithredu o fewn Hyfforddiant CGA, sef cangen fasnachol y Coleg

Gan weithio o fewn yr adran Busnes, Sgiliau ac Arloesi, byddwch yn marchnata, recriwtio, asesi ac yn cefnogi dysgwyr o fewn y sector. Gall rhaglenni gynnwys Dysgu Seiliedig ar Waith, NVQ, Prosiectau a gyllidir gan gyllid Ewropeaidd yn ogystal â rhaglenni a gweithdai pwrpasol.

Bydd gennych ymagwedd broffesiynol, gwybodaeth gyfredol o’r fframwaith a byddwch yn gallu darparu cymwysterau ar bob lefel sy’n berthnasol i fframwaith y brentisiaeth. Yn ddelfrydol, byddwch yn gyfarwydd â gofynion gweinyddol y rhaglenni prentisiaeth.

Bydd gofyn i chi weithio â chyflogwyr a rheolwyr allanol o fewn y Coleg i nodi a chefnogi datrysiadau hyfforddi, er mwyn diwallu anghenion y sefydliad a chynorthwyo Gwirwyr Mewnol i sicrhau bod holl ofynion y Gwiriwr Allanol a’r corff dyfarnu’n cael eu bodloni.

Bydd gennych gymhwyster Lefel 3 (o leiaf) addas neu gymhwyster cyfatebol mewn maes perthnasol a byddwch yn meddu ar/barod i weithio tuag at gymhwyster Asesi A1/Gwirwyr Mewnol V1 (TAQA). Mae cymhwyster Lefel 2 (Graddau A-C) neu’r cyfwerth mewn Mathemateg a Saesneg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon, ynghyd ag ymrwymiad i gymhwyster Paratoi i Addysgu (PTTLS).

Gyda sgiliau cyfathrebu ardderchog yn ysgrifenedig ac ar lafar a sgiliau TGD cadarn, bydd gennych brofiad a chymhwysedd galwedigaethol i asesu hyd at lefel 5. Gyda’r gallu i ysbrydoli, ysgogi a throsglwyddo gwybodaeth i’r dysgwr bydd gennych lygad rhagorol am fanylder ac yn gallu cyflawni gwaith yn unol â thargedau, gan ganolbwyntio ar ansawdd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar Sgiliau Iaith Gymraeg Lefel 1 (Gweler y Disgrifydd iaith Gymraeg wed’i atodi i’r Disgrifiad Swydd). Er hyn, byddwn yn ystyried ymgeiswyr nad ydynt eto wedi cyrraedd y lefel, ond yn barod i weithio tuag ato.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Gwneir penodiadau ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Cyfnod penodol tan 31 Gorffennaf 2021